Granskningar av Argument och Fakta

i samband med ideologier och religioner


 

Förekommande definitioner av den svenska likavärdeprincipen

 

Detta manuskript är halvfärdigt då väsentliga delar saknas. Att jag ändå har lagt upp det här beror på att jag vill kunna referera till de redan tillgängliga delarna från en annan artikel på samma webbplats.

Ämnet för denna artikel är att granska vilka definitioner som faktiskt används för uttrycket "alla människors lika värde". Med "definition" menar jag då alla försök att förklara uttryckets betydelse med användande av svenska språket. Förklaringar som ser uttrycket som en översättning från annat språk tas alltså inte upp här.

I första hand är det naturligt att gå till nutida källor för att se hur uttrycket har vuxit fram och hur det brukar tolkas. Webbsidan med beteckningen Inventering 46 på den här webbplatsen innehåller en samling länkar till aktuella tidningsartiklar och andra debattinlägg i denna fråga. Tyvärr ger de emellertid inte någon vidare vägledning, men följande är vad jag har hittat så här långt.

Principiella definitioner gjorda av dem som stöder uttrycket

Jag har ännu inte lyckats hitta några sådana definitioner.

Definitioner genom exempel på situationer där uttrycket åberopas

Här ska komma en genomgång baserad på innehållet i Inventering 46. Följande är ett tillämpligt exempel:

På samma sätt visar artiklarna i den ovannämnda klippsamlingen hur devisen "alla människors lika värde" ibland används av den som tycker att hen själv eller hens grupp har fått sämre villkor i något specifikt hänseende. I en krönika i Göteborgs-Posten skrev Mathias Bred till exempel [pan-5358] :

Strax före jul kom nyheten om att äldre på ett kommunalt äldreboende i Trelleborg nu skulle serveras enkel mat som fil och gröt på kvällarna. Ansvariga politiker redovisade utan omsvep de ekonomiska argumenten. De verkade inte se något moraliskt fel i besparingen. ... Svenska politiker älskar att berätta att de står för människans lika värde. Om hon inte fyllt 65 år bör de då kanske tillägga. Det måste förändras.

Definitioner gjorda av uttryckets kritiker och belackare

Ett flertal artiklar kritiserar devisen, antingen för att den är en felöversättning, eller för att den sägs vara för vag och intetsägande. Sådana invändningar bidrar emellertid inte med något försök till definition av vad det ska betyda.

Några mer konkreta definitioner har gjorts av företrädare för andra värderingar än våra. Följande är två exempel på detta. På webbplatsen Nordfront skriver Leif Eriksson:

För mig som nationalsocialist är frågan om människovärdet inget mysterium. En människas värde bestäms och mäts efter hans eller hennes ord och handlingar. En människa som omsorgsfullt tar hand om sin familj, som troget står upp för sitt folk och som bidrar positivt till samhällets utveckling har naturligtvis ett stort värde för alla i sin omgivning. En människa som däremot förstör sitt eget och andras liv - en våldtäktsman, en pedofil som våldtar och torterar småbarn, en lögnare som förråder sina fränder - en sådan människa har naturligtvis förverkat allt värde som han eller hon någon gång har haft. Människovärde är inte något statiskt, det kan öka eller minska beroende på våra beslut och hur vi väljer att leva våra liv.

Den islamistiska Tidningen Kulturen för fram ett liknande synsätt, i en artikel med titeln "Alla människor är inte lika mycket värda" vilken stöder sig på två citat från Koranen:

"Mänskligheten är från Adam och Eva, en arab har inget företräde över en icke-arab, inte heller har en icke-arab något företräde över en arab; en vit har heller inget företräde över en svart, inte heller har en svart något företräde över en vit - förutom genom fromhet och goda handlingar."

och:

"Människor! Vi har skapat er av en man och en kvinna, och Vi har samlat er i folk och stammar för att ni skall lära känna varandra. Inför Gud är den av er den bäste vars gudsfruktan är djupast. Gud vet allt, är underrättad om allt." (Koranen 49:13)

Definitioner genom beskrivning av principens motsats

Det finns en ganska stor flora av artiklar och debattinlägg som kritiserar en rörelse eller en grupp för att inte "tro på alla människors lika värde". En av dessa artiklar anger också konkreta exempel på åsikter eller yttranden från gruppen ifråga som underlag för kritiken. Sådana inlägg kan alltså ge en definition av uttryckets antites, och därigenom ett slags definition av uttrycket självt.

Det återstår att skriva texten för detta avsnitt.

Citerade artiklar

2016-12-29: pan-5358    Alla människors lika värde borde gälla också äldre.
Mathias Bred i GP.

   
Författare:
    Erik Sandewall

Publicerande websajt:
    Argument och fakta

Artikelnummer:
    deb-102

Publiceringsdatum:
    2017-10-08

Senaste uppdatering:
    2017-10-08

Ansvarig utgivare:
    Erik Sandewall

 


  Länk till denna artikel: www.argumentochfakta.se/artiklar/102/def-svenska-likavardeprincipen.html