Mångfaldsliberalt perspektiv

på aktuella förhållanden, händelser och debatter i vårt samhälle


 

Sammanställning av islamrelaterade skribenter

 

Den 8 november i år innehöll SvT:s webbplats en artikel med rubriken "Fler muslimska röster måste rymmas i offentligheten", undertecknad av Kitimbwa Sabuni och elva andra muslimska aktivister. Det gav mig en impuls till att försöka få en bättre överblick över vad det finns för muslimska röster och vilka budskap de för fram. Jag tänkte då inte i första hand på artiklar i de största tidningarna, utan också och framförallt på skribenter som publicerar sig på mindre kända webbplatser och på egna bloggar.

Detta har nu resulterat i en sammanställning som finns under rubriken Skribenter på min webbplats Argument och fakta. Den här artikeln är en kort redogörelse för hur jag gått tillväga för att göra denna sammanställning, och för några observationer om det insamlade materialet.

För arbetet gjorde jag följande avgränsningar. Jag skulle enbart beakta artiklar som finns tillgängliga på Internet, och inte föredrag eller föreställningar på scen. Vidare skulle jag enbart behandla svenska skribenter samt, undantagsvis, sådana internationella skribenter som fått stor uppmärksamhet i Sverige. Å andra sidan har jag gått utanför begreppet "muslimska röster" och även inkluderat islamkritiker och exmuslimer.

Ett visst antal sådana artiklar fanns redan i den databas över debattartiklar som ingår i min webbplats, men för att få en mer uttömmande sammanställning ville jag söka bland allmänna källor. En uppenbar åtgärd var då att gå till webbplatser för svenska muslimska organisationer, vilka borde kunna ge antingen artiklar, eller uppgift om artikelpublicerande webbplatser inom deras sfär. Detta gav emellertid inga väsentliga resultat. Den enda webbplats av detta slag som innehåller artiklar var den för Islamiskt Informations Forum, vad jag kunde se. Dess artiklar är dock cirka tio år gamla och förefaller vara översättningar från annat språk.

Nästa steg blev därför att ta de muslimska skribenter som jag kände till och söka på dem med Google för att försöka hitta webbplatser som kunde innehålla ytterligare artiklar av dem. Detta gav väsentligen tre substantiella resultat, nämligen: (1) webbplatsen Nyans: Muslim som innehåller nästan 60 artiklar av olika författare, (2) webbplatsen Fria Tidningar som innehåller 23 artiklar av Maimuna Abdullahi, och (3) Amanj Aziz' egen webbplats som innehåller 8 artiklar av honom.

På Fria Tidningar kan man söka efter artiklar av viss författare men det verkar inte finnas något sätt att få ut en lista på alla artiklar. Det jag kunde göra var emellertid att bilda en lista av alla författare på Nyans: Muslim och söka på var och en av dem, dels på Fria Tidningar och dels allmänt genom Google. Resultatet redovisas på den nämnda webbsidan. Det framgår där att Amanj Aziz och Maimuna Abdullahi varit de mest produktiva på dessa två plattformar, med sammanlagt 30 respektive 27 artiklar, inklusive de 8 på Aziz' egen webbplats. Två andra har ett tiotal artiklar var, nämligen Jasmin Ismail och Bilan Osman.

Denna utsökning avser alltså de tre ovannämnda webbplatserna. Följande skribenter identifierades på detta sätt. För varje författare anger den första siffran antal artiklar i Nyans:Muslim av den författaren. När en andra siffra är angiven anger den antal artiklar i Fria Tidningar; utelämnad andra siffra betyder 0.

Uppgiften för Nyans:Muslim är baserad på en fullständig genomgång av dess artiklar 2017-12-10. Uppgiften för Fria Tidningar har erhållits med söktjänsten på dess webbplats.

Abdullahi, Maimuna 4 (23)
Abdullahi, Ramlaa 1
Aziz, Amanj 19 (3)

Begovic, Hamdija 1 (1)
Buhlul, Sidi 1

Gästskribent 6

Hamad, Hussein 4

Ismail, Jasmin 8 (1)

Kutenbe, Aeini 1

Musa,Rashid 0 (1)

Nassef, Noor 2
Noor, Sami 1

Osman, Bilan 0 (10)

Raoof, Tasmin 1
Redaktionen 1

Sabuni, Kitimbwa 2 (1)

Tufekcioglu, Salih 2

En av Amanj Aziz' artiklar gav också ett bidrag vad gäller dissidenter och kritiker. Baserat bland annat på det han skriver i artikeln pan-5982 gör jag en uppdelning av skribenterna inom området i tre grupper, nämligen ortodoxa muslimer, heterodoxa muslimer, och islamkritiker. Till 'heterodoxa muslimer' för jag personer som själva betraktar sig som muslimer men som de ortodoxa muslimerna tar avstånd från, i första hand av det skälet att de heterodoxa vill ompröva några av utsagorna i Koranen eller i Sunna. Amanj Aziz anger följande personer som ingående i denna grupp, även om han inte använder termen 'heterodox':

Hanna Gadban
Mona Walters
Nalin Pekgul
Zulmay Afzali
Devin Rexvid
Hashid Salad Elmi

Till gruppen av islamkritiker förs på samma sätt personer som inte själva ser sig som muslimer, men vilka aktivt kritiserar islam och/eller muslimerna. Aman Aziz pekar ut följande personer vilka han benämner 'islamofober':

Johan Lundberg
Per Gudmundson
Ivar Arpi
Naomi Abramowicz
Magnus Ranstorp
Magnus Sandelin
Magnus Norell
Lars Vilcks
Kent Ekeroth

För användning på min webbplats väljer jag att använda dessa listor som en start, och kommer att komplettera dem allteftersom. Men den huvudsakliga målsättningen med den här sammanställningen är förstås inte att ta fram dessa namn, utan istället att synliggöra de artiklar som dessa personer har publicerat. Det kan bidra till Kitimbwa Sabunis önskemål att fler muslimska röster ska få uppmärksamhet i offentligheten, men därtill hoppas jag kunna bidra till att det blir ett livligare meningsutbyte mellan företrädare för alla olika synsätt som förekommer i samband med Islam.

Citerade artiklar

pan-5853    Fler muslimska röster måste rymmas i offentligheten.
Kitimbwa Sabuni + 11 i SvT, 2017-11-08.

pan-5982    Svenska kopplingar till den globala islamofobi-industrin.
Amanj Aziz i Nyans Muslim, 2015-11-30.

   
Författare:
    Erik Sandewall

Artikelnummer:
    deb-112

Publiceringsdatum:
    2017-12-12

Senaste uppdatering:
    2017-12-14

 

Registrerad webbplats:
    Argument och fakta

Publicerande förlag:
    Volibri Förlag och IT

Ansvarig utgivare:
    Erik Sandewall

 

Länkar till:
   Mångfaldsliberalism
   Webbplatsen
   Förlaget
   Andra artiklar


  Länk till denna artikel: www.argumentochfakta.se/artiklar/112/islamrelaterade-skribenter.html