Argument och fakta


  sv   en  
 
  Startsida     Debattinlägg     Debattämnen     Infomedia     Mångfaldslib     Granskning     Dialog     Kommentarer     Nyhetsbrev  

 

Avdelningar och artikelserier

Huvuddelen av materialet i den här sektionen av webbplatsen består av separata artiklar som behandlar frågor om kulturell mångfald och om hur staten och samhället bäst ska förhålla sig till detta fenomen. Artiklarna är indelade i två serier som heter

Mångfaldsliberalt samråd för precisering av vår ideologi och diskussion om dess fortsatta utveckling

respektive

Mångfaldsliberalt perspektiv på aktuella förhållanden, händelser och debatter i vårt samhälle.

För namnen på dessa två serier finns också motsvarande kortformer, nämligen 'Mångfaldsliberalt samråd' och 'Mångfaldsliberalt perspektiv'.

Artiklarna i den första serien återfinns under rubriken 'Mångfaldslib' i huvudmenyn upptill på sidan. Där ingår dels artiklar som beskriver olika delar av vårt förhållningssätt med så stor precision som möjligt, och dels också inlägg i en pågående diskussion om hur detta förhållningssätt ska vidareutvecklas.

Artiklarna i den andra serien har en större bredd och de är fördelade på flera rubriker i huvudmenyn. De flesta återfinns dock under rubriken 'Debattinlägg' där finns artiklar som är fristående från varandra och som kan behandla allt som passar in i seriens definition.

Sidorna under rubrikerna 'Debattämnen' och 'Dialog' är mer strukturerade och har en starkare anknytning till vår ideologi. Varje sida där är ägnad åt en debatt som har fått allmän uppmärksamhet och där det redan finns en följd av artiklar som bemöter varandra. Med detta som utgångspunkt ska varje sådan sida innehålla inlägg från vår sida som antingen gör en sammanfattning av debatten eller ger ett bidrag till den. I bägge fallen ger detta tillfälle att klargöra hur ett mångfaldsliberalt synsätt skiljer sig från sina alternativ.

Under rubrikerna 'Dialog' och 'Granskning' finns artiklar som behandlar ett visst slags grupp i mångfalden, såsom en viss religiös riktning eller ett visst politiskt parti. Skillnaden mellan dessa rubriker är att under 'Dialog' finns artiklar som är skrivna så att de talar till gruppen i fråga, eller i varje fall till dess företrädare, medan det under 'Granskning' finns artiklar som tar ett utanförperspektiv på gruppen och alltså kan sägas tala om gruppen. Men självklart är bägge typerna av artiklar avsedda att kunna läsas både av medlemmar i gruppen ifråga, och av alla andra.

Artiklarna under 'Dialog' och 'Granskning' har inte som mål att marknadsföra vår mångfaldsliberalism men de har ändå denna som grund. Vi menar att i varje dialog med, eller granskning av en etnisk eller religiös grupp är det viktigt att man själv har sitt eget, tydliga och tydliggjorda förhållningssätt. Bara då kan man möta den andra parten med intresse och respekt för dess annorlunda synsätt.

Slutligen finns några rubriker för annat slags innehåll. Rubriken 'Startsida' innehåller naturligt nog information om den här sektionen av webbplatsen och om dess redaktör(er). Den sista rubriken i menyn, 'Nyhetsbrev', leder till en samling av tidigare utsända nyhetsbrev vilka kommer ut i princip två gånger i månaden.