Argument och fakta


  sv   en  
 
  Startsida     Debattinlägg     Debattämnen     Infomedia     Mångfaldslib     Granskning     Dialog     Kommentarer     Nyhetsbrev  

 

Debattinlägg under år 2017


Om Björn Söders användning av ordet 'svensk'
red-107  (2017-12-20).
"Jag är missförstådd" sade Björn Söder sedan han utsatts för hård kritik för sitt linjetal vid Sverigedemokraternas kommun- och landstingskonferens i Västerås år 2014. Missförståndet har därefter permanentats och haft stora konsekvenser. I den här artikeln ska jag ge min syn på hur det hela förhåller sig.

Sveriges Unga Muslimer och kriterierna för statligt stöd
red-109  (2017-11-19).
Ansökan från föreningen Sveriges Unga Muslimer om ekonomiskt stöd för deras ungdomsverksamhet avslogs av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, men överklagades med resultatet att ärendet återvisades till Myndigheten. Jämsides med den formella handläggningen har det förekommit ett antal artiklar och debattinlägg som talat för eller mot ett fortsatt stöd. Avsikten med den här artikeln är inte att ta ställning i den sakfrågan, utan istället att granska de argument som anförts från de olika intressenterna i frågan, och att belysa de intressanta principiella aspekterna av detta ärende.

Förekommande definitioner av den svenska likavärdeprincipen
red-102  (2017-10-08).
Detta är ett utkast och inte en färdig artikel. Ämnet för den är att granska vilka definitioner som faktiskt används för uttrycket "alla människors lika värde". Med "definition" menar jag då alla försök att förklara uttryckets betydelse med användande av svenska språket. Förklaringar som ser uttrycket som en översättning från annat språk tas alltså inte upp här.

Fredrika Bremer och alla människors lika värde
red-100  (2017-09-25).
Eftersom många ifrågasätter riktigheten av att se devisen "alla människors lika värde" som en översättning av ett uttryck i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, vilket tidigare ofta har sagts, så måste den devisen istället betraktas som en genuint svensk eller skandinavisk företeelse. I denna artikel hävdas att den kan spåras längre bakåt i tiden och därför bör betraktas som en del av det svenska kulturarvet.

Granskning av uttrycket 'Alla människors lika värde' och dess engelska motsvarighet
red-098  (2017-09-14).
Ett antal skribenter har framfört att uttrycket 'alla människors lika värde' torde vara en felöversättning av artikel 1 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Det hävdas då att 'värdighet' vore den korrekta översättningen eftersom det står 'dignity' i den engelska originaltexten. I den här artikeln breddar jag resonemanget till att beakta hela texten i den nämnda deklarationen, istället för att enbart diskutera översättningen av dess portalparagraf i sig. Det visar sig att detta ger nya perspektiv på frågan och en tredje möjlighet till översättning av portalparagrafen.

Staten och kyrkan har alltid hängt samman historiskt sett
red-099  (2017-09-03).
Inför kyrkovalet nu i september framförs från flera håll att de politiska partierna inte bör engagera sig i detta. Den här artikeln framför invändningar mot det synsättet, och anknyter då till frågan om kyrkans främsta uppgift ska vara att predika evangelium och kyrkans tolkning av detta, eller om kyrkan framförallt ska vara en organisation för att gemensamt utföra sådana uppgifter som Jesus enligt evangeliet har uppmanat sina lärjungar att engagera sig i. Med det senare synsättet finns det en stor överlappning mellan statens och kyrkans uppgifter.

Hur vanligt är det med blasfemofobi?
red-092  (2017-08-11).
Denna artikel tar sin utgångspunkt i följande replikskifte mellan Björn Ulvaeus och Ayaan Hirsi Ali:
- Tror en majoritet av muslimer bokstavligen att Koranen är Guds ord?
- De vågar inte ens ställa frågan.
- Inte ens inombords?
- Nej. Deras enorma rädsla gör att de helt enkelt inte vågar.
Artikeln föreslår beteckningen blasfemofobi för detta problem, och diskuterar ett antal aktuella fenomen som skulle kunna förklaras av fobi av detta slag. Den diskuterar också vilka begränsande och kurativa åtgärder som kan behövas om det visar sig att blasfemofobi är mer vanligt förekommande.

Ett tydligt exempel på välfärdsliberalism
red-090  (2017-07-26).
Den här webbplatsen vill föra fram mångfaldsliberalism som ett adekvat förhållningssätt till den ökande mångfalden i samhället. När vi beskriver mångfaldsliberalism anger vi ofta två andra synsätt som vi tar tydligt avstånd från, nämligen etnisk nationalism, som hos SD, och det vi kallar välfärdsliberalism. Den här korta artikeln exemplifierar välfärdsliberalism och bekräftar att den existerar i praktiken, genom att referera två nyliga debattinlägg i SvD respektive DN. Det senare inlägget utgör ett mycket tydligt exempel på just välfärdsliberalism.

Ett exempel på argumentation från kulturvänstern
red-091  (2017-07-26).
Denna artikel utgör en uppföljning av den ovannämnda där jag granskar den osakliga debattstil och argumentation som används i DN-artikeln.

Webbplatsen Det Goda Samhället och dess syn på dagens svenska samhälle
red-087  (2017-06-21).
Huvudtesen i förhållningssättet på webbplatsen Det Goda Samhället är att "den skattebetalande medelklassens huvudfiende är politikerväldet med dess förvirrade PK-ideologi och galna människosyn." Artikeln innehåller en kritisk granskning av denna huvudtes. Därtill anges avslutningsvis några viktiga punkter där vårt förhållningssätt skiljer sig från det beskrivna.

Ska vi heller inte dela upp islam i gott och ont?
red-086  (2017-06-07).
"Dela inte upp nationalism i gott och ont" skrev Hynek Pallas i ett inlägg i DN den 7 juni. Han motiverar det genom en hänvisning till sociologen Michael Billig som "drar ett rakt streck från denna light-nationalism till den krigiska nationalismen". En tanke som omedelbart slår en är isåfall om inte samma sak gäller för en annan ideologi, nämligen för islam? Och liknande kontinuitet från goda till onda varianter av ett fenomen kan man se på många fler områden, för allt från naturvetenskap till kärlek mellan man och kvinna. Slutsatsen av denna jämförelse bör emellertid inte vara att man ska skära allt som kallar sig islam över en kam, utan tvärtom att man bör avvisa Hynek Pallas resonemang om nationalismen.

Vad ska korset på svenska flaggan anses betyda?
red-085  (2017-06-06).
Den här artikeln ger först några länkar till artiklar som ger uttryck för olika syn på vilken betydelse som ska läggas i den svenska flaggans utseende. Därefter följer mina egna synpunkter i samma fråga, och slutligen länkar till ett antal inlägg i den allmänna frågan om svensk nationalism.

I detta sammanhang är det också relevant med artikeln 'Staten och kyrkan har alltid hängt samman historiskt sett' som publicerades 2017-09-03 på denna webbplats. Ordning ??

Strider individuell skolgång mot samhällsintresset?
red-083  (2017-06-01).
Ett inlägg med anledning av två artiklar i Dagens Nyheter som hävdar att föräldrar bör ha rätt att själva ombesörja sina barns inhämtande av kunskaper, till exempel genom hemundervisning.

Skiljelinjer i debatten
red-081  (2017-05-29).
Många av våra artiklar uttrycker de skillnader i synsätt som finns mellan mångfaldsliberalism och andra förhållningssätt och ideologier. Detta gäller hittillsvarande artiklar, och det kommer nog att gälla än mer i fortsättningen eftersom vi nu har tydliga definitioner av mångfaldsliberalismens synsätt. För strukturering av våra debattinlägg behövs det en överblick över vilka de viktigaste alternativa ståndpunkterna kan anses vara. Detta är ämnet för den här artikeln.

I den här artikeln diskuterar jag detta som en fråga där två grundvärderingar ställs mot varandra, nämligen icke-diskriminering kontra försvaret för den allmänna värdegrunden. Inlägget hävdar att om man anser att diskriminering av detta slag normalt ska få förekomma så behöver vi tydliggöra både värdegrunden i sig och proceduren för prövning av en organisations förenlighet med denna.