Mångfaldsliberalism


  sv   en  
 
  Startsida     Om oss     Dialog     Granskning     Perspektiv     Analys     Bakgrund     Nyhetsbrev  

 

Debatter

Rubriken 'Dialog' är avsedd för meningsutbyten med företrädare för olika grupper i vår kulturella, etniska och religiösa mångfald. Det ska med andra ord vara artiklar där vi talar med sådana grupper eller deras företrädare, istället för att tala om dem. Än så länge har vi bara ett exempel på sådan debatt, men vi hoppas att fler ska följa.


Diskussion 01: Konflikter om religiöst motiverade 'yttre handlingar'

Med 'yttre handlingar' avses sådant som val av klädsel, val av födoämnen, och val av sätt att hälsa. Följande artiklar ingick i en debatt på den här webbplatsen över religiöst motiverade yttre handlingar. Debatten startade med anledning av ett öppet brev till statsministern från några muslimska kvinnoorganisationer.

Här följer först en lista över inledande artiklar och inkomna inlägg i diskussionen, och därefter en introduktion till diskussionens ämne och arbetsformer.

Debattartiklar som inleder diskussionen och som publicerats på annat håll

2016-04-20: pan-2262    Troende muslimer har ingen plats i svensk politik.
Kitimbwa Sabuni i Dagens samhälle.

2016-05-10: pan-2347    Vi kräver ett svar från statsministern.
Muslimska Kvinnoföreningen i Pressmeddelande genom mynewsdesk.
(Diskussionen utgår i första hand från denna).
Detta brev har kommit in till statsministerns kansli och har överlämnats till Kulturdepartementet för behandling. Kulturdepartementet i sin tur har inte avgett något svar på skrivelsen. Detta enligt uppgifter från respektive registratorer.

Bakgrundsmaterial för diskussionen

Reinhold Fahlbäck: Religionsfrihet och mänskliga rättigheter. En genomgång av vad religionsfriheten omfattar enligt gällande svensk rätt.

Sveriges muslimska råd: Swedish Muslims in Cooperation Network Alternative Report.
Bidrag till den svenska regeringens rapport till FN gällande omfattningen av rasdiskriminering.

Inre kretsen: hittillsvarande inlägg

Med den "inre kretsen" avses artiklar som skrivits direkt för den här diskussionen. Följande bidrag finns i den inre kretsen.

Vår inledande replik: En utsträckt hand
ref-022  (2016-05-24).

Brev till svenska muslimska kvinnoorganisationer och kvinnoaktivister
ref-020  (2016-05-20).

En utsträckt hand, ett handslag, och vådan av att ställa sig utanför
ref-021  (2016-05-24).

Ytterligare replik från oss: Finns det ett hot från islamisterna?
ref-023  (2016-05-31).

Orsak och verkan vad gäller kvinnoroller och avståndstagande från islam (av Bettina Gramsby)
ref-024  (2016-06-03).

Praktiska lösningar på hälsningsproblemet (av Elizabeth Andersson)
ref-025  (2016-06-05).

Hur många omfattas av hälsningsproblemet (av Sylvie Bordelaise)
ref-026  (2016-06-05).

Inlägg från redaktionen: Om inte Gustav Fridolin hade fegat ur
ref-027  (2016-06-09).

L-hälsningen (av Gunnar Carlsson)
ref-029  (2016-06-12).

Lösningen på problemen ligger hos er själva (av Einar Asplund)
ref-032  (2016-06-18).

Ett försök att förstå (av Gunnar Carlsson)
ref-039  (2016-07-20).

Ytterligare några infallsvinklar (av Gunnar Carlsson)
ref-040  (2016-07-28).

De första av dessa repliker och inlägg har skickats till författarna av artikel pan-2347 med inbjudan till dem att svara eller ge sina synpunkter. Ännu har inga sådana svar inkommit, och vi har därför inbjudit alla intresserade att också ge sina synpunkter på de inledande artiklarna och på hittillsvarande inlägg.

Yttre kretsen: hittillsvarande inlägg

Med den yttre kretsen avses artiklar och inlägg som primärt har skrivits för något annat forum, men vilket också är relevanta för den här diskussionen. Följande bidrag har kommit in till den yttre kretsen, eller publicerats på annat håll. Ytterligare inlägg är mycket välkomna även i den här kategorin.

2016-05-14: pan-2348    Var går statens gränser mot religionen.
Erik Helmerson i DN.

Tidigare incidenter och kommentarer om dessa

2016-04-21: pan-2451    Religionsprofessor om att inte skaka hand: Storm i ett vattenglas.
Lina Lund i DN.
Kommentar med anledning av Yasri Khan-fallet

Se även Annex 08 för länkar till artiklar om "Mediastorm mot Miljöpartiet och Mehmet Kaplan, april 2016."

Incident med passkontrollant i Skåne: rapporter och kommentarer

2016-06-09: pan-2446    Passkontrollant vägrar skaka hand med kvinnor.
Olle Palm i SVT.

2016-06-11: pan-2447    Islamolog: Det handlar varken om jämställdhet eller om religionsfrihet.
Cecilia Ahle i SVT.

2016-06-09: pan-2448    Polisen: 'Rätt eller fel är svårt'.
Julia Åberg i SVT.

2016-06-09: pan-2449    Polisens HR-chef: religionsfrihet väger tyngre.
Hugo Lindkvist i SVT.

2016-06-09: pan-2450    Ska man hälsa ska man hälsa på alla.
Natalie Medic + 1 i SVT.

Kommentarer som avser gällande regler inom islam eller grenar därav

---: pan-2453    --* Just Ask Islam - Shaking Hands With Women.
Sheikh Yusuf Estes i Just ask islam (website).
Elisabeth Andersson föreslår i sitt inlägg ovan att problemet med handslag kan lösas genom användning av handskar, eller genom att man gör bägge hälsningarna. Den här sidan säger dock att inget av detta heller är tillåtligt.

Bidra med inlägg i diskussionen

Inlägg i denna diskussion är välkomna, både för publicering på den här sidan, och om författaren publicerar dem på sin egen blogg eller webbplats. I det förra fallet skickas hela texten som ett e-mail till oss, i det senare fallet räcker det att skicka en länk. Alla bidrag kan skickas till erik.sandewall@argumentochfakta.se

Bidragen kan publiceras med verkligt namn eller med pseudonym efter bidragsgivarens önskan.

Ämnet för diskussionen

Med begreppet 'yttre handlingar' avses sådana handlingar som ingår i utövandet av en religion, och som vanligen utförs på ett sådant sätt att andra kan se det. Här ingår till exempel föreskrifter om hur man ska klä sig, föreskrifter om diet och om fasta, och så vidare. Begreppet används till exempel i Europakonventionen vid definitionen av religionsfrihet.

Konventionen definierar tre krav som måste ställas på en typ av handlingar för att de ska betraktas som så väsentliga för en religion att de ska åtnjuta särskilt skydd med hänvisning till religionsfriheten. Ett av villkoren är att det ska finnas ett mycket nära samband mellan religionen och den yttre handlingen.

Religioners föreskrifter om yttre handlingar i denna bemärkelse skapar konflikter av flera slag. Under sommaren 2015 aktualiserades det i en rätt omfattande tidningsdebatt där kvinnor i invandrartäta förorter protesterade mot att omgivningen ville tvinga dem till yttre handlingar, och trakasserade dem om de inte gjorde det. Nyligen (i maj 2016) har det istället uppstått början till en debatt där praktiserande muslimska kvinnor protesterade mot trakasserier som de utsätts för när de utför vissa yttre handlingar, såsom vid val av klädsel och ovilja att hälsam genom handslag.

Avsikten med den här diskussionen är att olika synsätt på dessa problem ska komma till tals. Här kan ingå beskrivningar av de aktuella problemen, vilka karaktär de har, hur omfattande de är, och så vidare. Det kan också ingå motiveringar eller förklaringar för vissa av dessa beteenden (både de yttre handlingarna och reaktionerna mot dessa). Slutligen kan det ingå historiska tillbakablickar och kulturella utblickar för att sätta de svenska problemen i ett större sammanhang.

Relaterade klippsamlingar och debatter

Klippsamlingen på den här webbplatsen innehåller flera sidor under rubriken 'Annexer' som ger överblick över debatten i dagspressen om liknande frågor. Det gäller till exempel Annex 01 som handlar om den debatt som utspann sig sommaren 2015 beträffande trakasserier av kvinnor med sekulär livsstil i en del förorter.

Användning av direkt tilltal i den här diskussionen

Vanliga debatter till exempel i dagspressen har ungefär samma karaktär som när politiker pratar: var och en uttrycker sin åsikt, men man skriver (eller pratar) bara om de andra debattörernas inlägg. Man tilltalar dem inte direkt. Det kan uttryckas som att man har en estraddebatt och inte något meningsutbyte.

I den här diskussionen ska vi göra ett experiment med att ändra på det, på följande sätt. Inläggen grupperas i en "inre krets" och en "yttre krets". I den inre kretsen finns inlägg där en deltagare gör en direkt replik till en eller flera andra deltagare. Typiskt för en replik kan vara att den tilltalar den tidigare deltagaren med 'du' och att den går in konkret på något som den föregående har skrivit. -- I den yttre kretsen tar vi in övriga inlägg, som alltså kan följa det vanliga mönstret.

vanliga mönstret.

nde har skrivit. -- I den yttre kretsen tar vi in övriga inlägg, som alltså kan följa det vanliga mönstret.

ed 'du' och att den går in konkret på något som den föregående har skrivit. -- I den yttre kretsen tar vi in övriga inlägg, som alltså kan följa det vanliga mönstret.