Mångfaldsliberalism


  sv   en  
 
  Startsida     Om oss     Dialog     Granskning     Perspektiv     Ideologi     Bakgrund     Nyhetsbrev  

 

Välkommen till webbplatsen för mångfaldsliberalism

Avsikten med den här webbplatsen är att presentera mångfaldsliberalism vilket är ett förhållningssätt till den ökande kulturella, etniska och religiösa mångfalden i vårt samhälle. Huvudpunkterna i detta förhållningssätt är:

  • Mångfald i den angivna bemärkelsen är berikande för samhället och bör ses som en tillgång;

  • Samtidigt måste staten se till att mångfalden inte leder till splittring av samhället, till exempel genom att vissa grupper bildar egna parallellsamhällen med egna normer;

  • Staten måste därför vara tydlig med vilka samhällsgrundande värderingar som ska gälla, och reagera på lämpligt sätt när de inte respekteras;

  • Staten måste också bedriva en sådan politik att splittring och parallellsamhällen inte uppstår av sociala och ekonomiska skäl.

Den tredje och fjärde punkten innebär att vi ser två samverkande orsaker för splittring och utanförskap, alltså dels normupplösning och ideologisk påverkan, dels sociala och ekonomiska faktorer. Bägge måste kunna bemästras. Den senare punkten är främst en fråga för invandringspolitik och socialpolitik och hanteras i den politiska processen och av de politiska partierna. För den här webbplatsen är det istället frågan om de samhällsgrundande värderingarna som står i centrum för intresset.

Vårt förslag till mångfaldsliberalism är inte knutet till något visst politiskt parti, utan vi vill att de här idéerna ska tas upp av flera av partierna så småningom. Vi för fram mångfaldsliberalism som ett alternativ till två tänkesätt i dagens politik, nämligen dels den etniska nationalismen som Sverigedemokraterna företräder, dels också en del vänsterliberala tänkesätt.

Avståndstagandet från etnonationalismen är självklart, eftersom vi ser mångfald som en tillgång och inte som ett problem, och eftersom vi tar ställning för integration snarare än separation av kulturella grupper.

Vad gäller vänsterliberala tänkesätt vänder vi oss mot den 'välfärdsliberalism' som ser sociala och ekonomiska faktorer som de enda orsakerna till splittring och utanförskap, och där man alltså vill lösa sådana problem enbart med socialpolitiska åtgärder. Vi tror att ideologi, normer och värderingar är lika viktiga för att hantera de problem som uppstått.

Vi vänder oss också mot den kosmopolitanism som betraktar nationer och nationsgränser som förkastliga. Vi anser istället att nationen är den naturliga bäraren av gemensamma värderingar, och att solidaritet inom nationens ram är den säkraste garantin för att utsatta grupper ska kunna få tillräckligt stöd även på längre sikt. Samtidigt fyller det också andra behov i en orolig värld.

Kombinationen av välfärdsliberalism och kosmopolitanism kan dessutom leda till att staten gör större åtaganden än den orkar med för välfärd utanför dess egna gränser.

Som namnet anger är mångfaldsliberalism baserad på grundläggande politisk liberalism och utgör en komplettering av denna, framförallt genom tillägg av regler och värderingar för att bemästra mångfalden i samhället. Demokratins principer om friheter, rättigheter och skyldigheter för medborgarna är alltså grundläggande även för mångfaldsliberalismen.

Sammanfattningsvis kan sägas att mångfaldsliberalism beskriver en position i mitten av det ideologiska spektrumet. Det är en position som vi tror motsvarar vad många tänker och anser, men vilken hittills har saknat en tydlig formulering och identitet eftersom de mer extrema positionerna har varit mer synliga. Vår avsikt med denna webbplats är att den ska bidra till att fylla detta behov.

Ytterligare information: Menyn till vänster ger tillgång till ytterligare sidor som beskriver olika aspekter av mångfaldsliberalism på ett inledande sätt. Mer utförligt material finns i form av fristående artiklar vilka kan nås genom den horisontella menyn upptill på sidan, Fliken 'Avdelningar' till vänster går till en sida som beskriver hur artiklarna är indelade i grupper och var grupperna är placerade.


> samhällsfrågor av olika slag. Under 'Granskning' finns artiklar som beskriver och diskuterar den aktuella situationen för specifika grupper i mångfalden, och under rubriken 'Dialog' finns artiklar som går i direkt diskussion med företrädare för specifika sådana grupper.

Slutligen leder rubriken 'Bakgrund' till referat av några tidigare arbeten vilkas ansatser liknar den vi använder för mångfaldsliberalism.


>