Mångfaldsliberalism


  sv   en  
 
  Startsida     Om oss     Dialog     Granskning     Debatter     Perspektiv     Ideologi     Nyhetsbrev  

 

Granskningar av aspekter av islam

Artiklar under denna huvudrubrik faller inom två huvudgrupper, för debattartiklar respektive för dokumenterande artiklar. Den uppdelningen motsvarar webbplatsens namn, "Argument och fakta".


Debattartiklar som relaterar till muslimska företrädare och aktivister

Den muslimska gruppens PR-problem och framtid
red-130  (2018-02-15).
Artikeln diskuterar den ökande kritiken mot, och avståndstagandet från islam i väsentliga delar av det svenska samhället. Mot den bakgrunden diskuteras de muslimska företrädarnas hittillsvarande reaktioner på sådana negativa attityder, och vilka alternativ som gruppen kan välja mellan i fortsättningen.

Maimuna Abdullahi och subjektiviteten
red-117  (2017-12-27). Detta är nästa inlägg i en serie där jag granskar artiklar som publiceras av olika muslimska aktivister. För Maimuna Abdullahi behandlas hennes artiklar om två ämnen: dels rasism och kolonialism, dels problemen runt hijab. Bägge dessa är viktiga frågor som är väl värda att diskuteras, även om det kanske inte är så lätt att komma fram med nya aspekter på dem. Vad gäller M. Abdullahis artiklar är dock min viktigaste invändning att de är så ensidiga, och att hon inte visar någon förståelse för att det kan finnas flera sidor av varje sådan fråga.

En genomgång av Amanj Aziz' publicerade artiklar
red-113  (2017-12-16). I samband med hans framträdande på Dramaten har det framförts mycket olika omdömen om Amanj Aziz. Inför dessa motsägande budskap blev jag intresserad av att försöka ta reda på hur det verkligen förhåller sig, och den här artikeln beskriver vad jag har kommit fram till. Min utgångspunkt har varit att gå tillbaka till källorna, och även att fokusera på Amanj Aziz' egna ord. Detta var särskilt viktigt eftersom så mycket av debatten var baserad på åsikter om hans åsikter.

En utsträckt hand, ett handslag, och vådan av att ställa sig utanför
red-021  (2016-05-24).
För några dagar sedan publicerades ett brev till Stefan Löfven där företrädare för ett antal muslimska kvinnoorganisationer protesterade mot de ställningstaganden som har gjorts från olika håll om olika sätt att hälsa, under den senaste tiden, inklusive statsministerns eget yttrande i frågan. I denna artikel vill vi göra en litet mer noggrann diskussion av en av de frågor som kvinnoorganisationerna tar upp, nämligen frågan om olika syn på hälsning medelst handslag.


Debattartiklar som behandlar aspekter av islam

Reformationen inom islam kommer nog dröja
red-084  (2017-06-03).
Tanken att islam skulle behöva en motsvarighet till den lutherska reformationen har framförts gång på gång på senare tid och avfärdats lika ofta. Jag citerar några tidigare artiklar i The Guardian och två nyliga artiklar i Dagens Nyheter. I den här artikeln för jag fram att diskussionen har präglats av missförstånd, bland annat därför att man har tolkat begreppet reformation alltför brett varigenom det har förlorat sitt innehåll. Jag använder en mer pregnant karakteristik av den lutherska reformationen och diskuterar om den kan få en motsvarighet inom islam särskilt i Europa. Slutsatsen blir att så inte är fallet.

Bör vi gå i svaromål mot islamistisk kritik av den demokratiska samhällsformen?
red-017  (2016-03-30).
Den här artikeln diskuterar om det är meningsfullt att gå in i en seriös diskussion med islamisk fundamentalism, närmare bestämt för att bemöta deras kritik av den demokratiska samhällsformen i västerländsk bemärkelse. Med seriös diskussion menar jag då ett förhållningssätt där man lyssnar till motpartens argument, i den mån som de är uttryckta begripligt, och försöker bemöta dem med likaledes rationella motargument.


Dokumenterande artiklar

Sammanställning av islamrelaterade skribenter
red-112  (2017-12-12).

Anwar al-Awlaki om kalifatet, demokrati och Muslimska brödraskapet
red-093  (2013-11-16).
Shejk Anwar al-Awlaki var en amerikansk och jemenitisk imam som dog i en drönarattack år 2011. Hans bloggar och anföranden finns fortfarande kvar på nätet och bidrar till att sprida hans uppfattningar, där han bland annat hävdar att islam och demokrati är oförenliga, och att sharia ska genomdrivas med våld och inte med demokratiska metoder. Den här notisen innehåller några citat i den frågan från hans bloggsidor.

Europeiska fatwarådet och dess anvisningar till Europas muslimer
red-097  (2014-02-13).
Europeiska fatwarådet ansvarar för lärofrågor i den europeiska underavdelningen av Muslimska brödraskapet.

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och dess relation till islams motsvarighet
red-012  (2016-03-06).
Även om FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna har nått mycket stor acceptans så finns ändå en starkt avvikande åsikt på det internationella planet, nämligen the Cairo Declaration on Human Rights in Islam som uttrycker ett sharía-baserat synsätt på mänskliga rättigheter. Artikeln sammanfattar och diskuterar denna deklaration.

Underserie: Staten, lagen, och religionen

Denna underserie är representerad både på sidan för kristendomen och på sidan för islam. Varje artikel i serien ska behandla hur ett visst trossamfund ser på sin relation till statsmakten och till den civila lagstiftningen, utgående från dess egna uttalanden. Följande artiklar har kommit än så länge:

Inledning till artikelserie om religiösa samfunds syn på staten och lagen
red-003  (2015-11-05).

Muslimska brödraskapets inställning till demokrati
red-096  (2014-01-15).
Artikeln innehåller en sammanfattning av vad som har kunnat inhämtas från Muslimska brödraskapets uttalanden gällande demokrati på deras egen webbplats, kompletterat med andra trovärdiga källor.

Sammanfattning av Hizb ut-Tahrirs ideologi och dess utkast till konstitution för kalifatet
red-009  (2015-11-17).