Argument och fakta


  sv   en  
 
  Startsida     Debattinlägg     Debattämnen     Infomedia     Mångfaldslib     Granskning     Dialog     Kommentarer     Nyhetsbrev  

 

Våra senaste debattinlägg

På den här sidan förtecknas våra egna debattinlägg som lagts upp sedan januari 2018. Debattinlägg från 2016 och 2017 nås under motsvarande flikar.

En del av våra debattinlägg återfinns istället under huvudrubrikerna 'Debattämnen', 'Ideologi', 'Granskning' och 'Dialog'. Det gäller de artiklar under 2016 och 2017 som hör till de speciella kategorier vilka behandlas under dessa rubriker. Sådana artiklar finns alltså inte med under flikarna för 2017 och tidigare.

Den här sidan för senaste debattinlägg innehåller däremot alla inlägg under 2018, inklusive dem som också ligger under de andra huvudrubrikerna.

För att se alla inlägg som har tillkommit under en viss tidsperiod under tidigare år är det enklast att gå in under rubriken 'Nyhetsbrev' och läsa nyhetsbreven för den aktuella perioden.


Dominans eller tillmötesgående
red-142  (2018-09-29).
Artikeln kontrasterar dominanstänkande och tillmötestänkande vilka beskrivs som två olika förhållningssätt inför en konflikt. I dominanstänkande måste endera sidan diktera utgången; i tillmötestänkande försöker parterna hitta en lösning som bägge kan acceptera. Artikeln för vidare fram som en hypotes att islamiskt tänkande ofta karakteriseras av dominanstänkande.

Vi behöver gruppolitik och gruppdialog - inte bara identitetspolitik
red-140  (2018-09-20).
Artikeln ser identitetspolitik och kosmopolitanism som två motsatta och extrema positioner. Från det perspektivet argumenterar den för ett mellanliggande synsätt som "accepterar förekomsten av grupper och avgränsningar mellan dessa, men som samtidigt hävdar allas rätt att passera dessa gränser". Detta leder till en fråga om hur gruppspecifika värderingar ska förhålla sig till samhällets gemensamma värderingar, vilket är en central fråga för mångfaldsliberalismen.

Förslag till en integrationsstrategi
red-141  (2018-09-12).
Integrationen har förts fram som en av de riktigt stora frågorna i årets valrörelse, men diskussionen har saknat substans. Det förekom sällan några principiella resonemang i frågan, och inte heller några nya förslag till konkreta åtgärder. Jag menar att här behövs det en sammanhängande strategi som innehåller ett principiellt synsätt och, baserat på detta, ett antal konkreta åtgärder på både kort och lång sikt. I denna artikel föreslår jag några första steg mot en sådan strategi.

Argumenten i debatten om sveländare/svenskländare
red-139  (2018-07-09).
År 2005 skrev debattören Lena Andersson att hon ansåg att det måste lanseras en "ny och oförstörd" benämning på medborgare i Sverige, med motiveringen att "(ordet) svensk inte kommer att sluta betyda etnisk svensk i någons innersta föreställningar". Debatten i denna fråga tog mer fart omkring 2010 och flera förslag till benämning har lanserats. En sammanställning av debattinlägg i frågan finns i Inventering 88 Den här artikeln innehåller en översikt över frågeställningen och debatten.

Vad hindrar islam från att acceptera liberal demokrati?
red-138  (2018-05-20).
Artikeln behandlar frågan huruvida islams grundprinciper är förenliga med demokrati, och vilka ställningstaganden som isåfall behöver göras av företrädare för islam och för demokratin. I artikeln granskas de argument som framförs av Ahmad Vaezi i hans bok 'Shia Political Thought' som utgavs år 2004.

Mitt intresse för Ahmad Vaezis skrift beror inte så mycket på hans åsikter och slutsatser, eftersom de inte är särskilt överraskande. Det beror istället på att hans skrift tycks kunna ge en inblick i var svårigheterna egentligen ligger när man vill kombinera islam med en västerländsk samhällsuppfattning. Med 'islam' menar jag då ett förhållningssätt som man ofta möter hos islamiska skriftlärde.

Om mångfaldsliberalism. Anförande på Föreningen Heimdal
red-136  (2018-04-19).
Texten till ett anförande på Föreningen Heimdal i Uppsala med en koncis beskrivning av mångfaldsliberalism.

Diskussionen på Heimdal om mångfaldsliberalism
red-137  (2018-04-22).
Referat av diskussionen på ovannämnda möte.

Muslimer: glöm islamofobi, det är ett PR-problem ni har
red-129  (2018-03-06).
Idag finns ett ökande motstånd mot muslimer som yttrar sig på många sätt: vardagliga trakasserier mot en del av er på grund av klädsel och levnadssätt, kraftig kritik av muslimska trosföreställningar i alternativa media och i ökande utsträckning i reguljära media, och mycket annat. I den här artikeln ger jag mina synpunkter på hur detta motstånd har uppkommit, och vad ni muslimer själva kan göra åt situationen.

Får man egentligen tala om religiösa grupper?
red-134  (2018-03-03).
En av våra nyliga artiklar hade rubriken 'Den muslimska gruppens PR-problem och framtid'. (Den artikeln återfinns under rubriken Granskning/Islam). Den har aktualiserat tidigare diskussioner på andra håll där man ifrågasatt lämpligheten av att tala om 'den muslimska gruppen', och där man hävdat att grupper inte kan ha värderingar. I den här artikeln diskuterar jag några sådana tidigare debattinlägg, och hävdar gentemot dem att det är både nödvändigt och meningsfullt att vi kan tala om etniska och religiösa grupper och deras värderingar, likaväl som om nationens gemensamma värderingar.

Den muslimska gruppens PR-problem och framtid
red-130  (2018-02-15).
Artikeln diskuterar den ökande kritiken mot, och avståndstagandet från islam i väsentliga delar av det svenska samhället. Mot den bakgrunden diskuteras de muslimska företrädarnas hittillsvarande reaktioner på sådana negativa attityder, och vilka alternativ som gruppen kan välja mellan i fortsättningen.

Copyright rules in the Digital Single Market must allow for Innovation
red-132  (2018-02-15).
Detta är ett inlägg om det Directive for Copyright in the Digital Single Market som är under arbete inom EU. Där ingår bland annat förslag som skulle innebära att man avgiftsbelägger användandet av länkar till sådana webbsidor som publiceras av dagstidningar eller motsvarande. Avgiften skulle erläggas av var och en som lägger upp sidor som innehåller sådana länkar, alltså inte av den som klickar på länken. Vår klippsamling är ett exempel på en verksamhet som då skulle avgiftsbeläggas, och därmed bli ohållbar.

Vem är egentligen vänsterns huvudmotståndare?
red-131  (2018-02-09).
Detta inlägg är en reaktion på en ledarartikel av Daniel Färm i Tankesmedjan Tiden, med titeln 'Vad vi kan lära av hotet om "Sovjet-Sverje"'. Jag framför att ledarskribenten och stora delar av vänstern inte lyckats lära sig av mer nyliga händelser, och att den nu äntligen bör ompröva frågan om vem som är dess huvudmotståndare.

Antisemitismofobi och 'limpieza de sangre'
red-128  (2018-01-28).
I en artikel i DN nyligen med titeln "Så lades grunden till Förintelsen ­redan för fem hundra år sedan" relaterade Gregor Nowinski fördrivningen av judar från Spanien under Ferdinand och Isabella till nazisternas folkmord på judarna under 1940-talet. Här för jag fram några kritiska synpunkter på hans artikel.

Har det varit 'fake news' att utmåla Sverigedemokraterna som fascistiskt?
red-123  (2018-01-14).
I den här artikeln undersöker jag möjligheterna att ta ställning till en fråga -- i detta fall frågan om det är korrekt att beskriva Sverigedemokraterna som ett fascistiskt parti -- enbart genom att studera publicerade debattartiklar i frågan, och alltså utan att gå vidare till den akademiska litteraturen på området, eller andra källor.

Ideologi och värdegrund behöver diskuteras fram
red-115  (2018-01-05).
Detta debattinlägg ingår i diskussionen under Debattämne nummer 3.