Argument och fakta


  sv   en  
 
  Startsida     Debattinlägg     Debattämnen     Infomedia     Mångfaldslib     Granskning     Dialog     Nyhetsbrev  

 

Ytterligare analys av frågor inom mångfaldsliberalism

Under denna rubrik följer artiklar som vidareutvecklar vårt förhållningssätt, mångfaldsliberalism. Härska ingå artiklar som gör en fördjupad analys av ett visst begrepp eller en viss, avgränsad frågeställning i samband med detta förhållningssätt. Vidare ska ingå artiklar om hur mångfaldsliberala principer kan genomföras, och hur de kan tillämpas i aktuella politiska frågor.

Rättighet att och rättighet till
red-094  (2013-11-16).
Artikeln utgår från observationen att principen om religionsfrihet ibland används för att hävda rättighet att utföra eller inte utföra vissa handlingar, och ibland för att hävda rättighet till vissa förmåner. Den konstaterar vidare att rättighet 'att' i princip regleras genom lagstiftning, medan rättighet 'till' normalt regleras genom myndighetsbeslut. Artikeln diskuterar problem med denna hantering, och föreslår att de bör lösas genom att staten formellt fastställer vad som ingår och vad som inte ingår i en 'religion' i vårt lands bemärkelse.

Lagbrott och värderingsbrott, stat och nation
red-076  (2017-04-29).
I den här artikeln för jag fram några förslag till hur samhällsgrundande värderingar bör stadfästas och understödjas. Jag använder begreppet "värderingsbrott" för avvikelser från samhällsgrundande värderingar, i analogi med "lagbrott" . Vidare diskuteras vilka påföljder värderingsbrott kan få i vårt samhälle idag, och vilka behov och möjligheter som finns för vidareutveckling av de samhällsgrundande värderingarna. Artikeln avslutas med ett konkret förslag om relationen mellan samhällsgrundande värderingar och det civiska nationsbegreppet.

Relevance of Diversity in Liberalism Today
red-122  (2018-01-03).
Artikeln ger argument varför mångfaldsliberalism (= diversity in liberalism) är relevant för att hantera den situation som har uppstått med stora kulturella skillnader mellan olika grupper i vårt land. Texten lades upp som en webbsida i slutet av 2016 och gjordes om till en separat artikel på angivet datum.

Förslag till en integrationsstrategi
red-141  (2018-09-12).
Integrationen har förts fram som en av de riktigt stora frågorna i årets valrörelse, men diskussionen har saknat substans. Det förekom sällan några principiella resonemang i frågan, och inte heller några nya förslag till konkreta åtgärder. Jag menar att här behövs det en sammanhängande strategi som innehåller ett principiellt synsätt och, baserat på detta, ett antal konkreta åtgärder på både kort och lång sikt. I denna artikel föreslår jag några första steg mot en sådan strategi.

Vi behöver gruppolitik och gruppdialog - inte bara identitetspolitik
red-140  (2018-09-20).
Artikeln ser identitetspolitik och kosmopolitanism som två motsatta och extrema positioner. Från det perspektivet argumenterar den för ett mellanliggande synsätt som "accepterar förekomsten av grupper och avgränsningar mellan dessa, men som samtidigt hävdar allas rätt att passera dessa gränser". Detta leder till en fråga om hur gruppspecifika värderingar ska förhålla sig till samhällets gemensamma värderingar, vilket är en central fråga för mångfaldsliberalismen.