"Diskoteket" för Argument och Fakta


  sv   en  
 
  Om oss     Översikt     Pågående     Tidigare     Pressdebatt     Kommentarer     Nyhetsbrev  

 

Webbplatsens och projektets historik

Följande är en sammanställning av de viktigaste etapperna i utvecklingen av webbplatsen 'Argument och Fakta'. Webbplatsens och projektets huvudinriktning är att studera etnisk och religiös mångfald i samhället, särskilt ur det politiska systemets synpunkt.

Detta projekt har också kopplingar till arbete inom datavetenskap och informationsvetenskap, men de resultaten redovisas i annan ordning.


Klippsamlingens databas

Systematisk registrering av länkar till relevanta artiklar startade i juli 2013 i avsikt att bygga upp en databas av sådana länkar. En artikel bedömdes som relevant om det kunde finnas anledning att citera den i egna uppsatser, antingen för att den gav bakgrundskunskap, eller för att den överensstämde med min position, eller för att jag ville invända mot den, eller för att den beskrev en händelse som illustrerar vad jag vill säga.


Prototypversion av webbplatsen

Detta arbete påbörjades i oktober 2013 och resulterade i en prototyp-webbplats innehållande ett tjugotal egna artiklar. Dess utformning i februari 2014 finns arkiverad .

Domännamnet argumentochfakta.se registrerades vid denna tidpunkt.
Målsättningen för webbplatsprojektet när det startade beskrivs i följande artikel:

Manifest för Argument och Fakta
red-001  (2014-01-12).


Boken 'Samtal om Sveriges Nation'

Efter februari 2014 gjordes inget vidare arbete på webbplatsen, utan jag övervägde olika vägar framåt. Beslutet blev att försöka skriva en bok om samma ämne som webbplatsen behandlar. Boken fick titeln 'Samtal om Sveriges Nation' och publicerades på eget förlag i augusti 2015.

Samtidigt fortsatte dock insamlingen av bidrag till klippsamlingens databas. 2015-01-01 omfattade den 610 länkar.


Första reguljära version av webbplatsen

I september 2015, efter det att boken publicerats, gjordes en omstart i arbetet med webbplatsen. Den fick en ny struktur där den delades in i två sektioner: en för egna artiklar , en annan för strukturerad presentation av material i klippsamlingen . Vardera sektionen organiserades med två nivåer av menyer. Det är en struktur som medger stor utvidgning av innehållet på ett organiserat och överblickbart sätt, och det är också den som fortfarande används. (Länkarna går till dagens versioner av dessa två sektioner).

Klippsamlingens databas omfattade 1240 länkar vid denna tidpunkt. För den nya webbplatsen skrevs också en reviderad artikel om projektets agenda, nämligen följande:

Frihet, Öppenhet, Solidaritet: Huvudteman för Projektet
red-013  (2015-10-30).


Andra version av webbplatsen

I arbetet med artiklar för webbplatsen växte det så småningom fram en sammanhängande ideologisk ansats för frågeställningen 'etnisk och religiös mångfald i samhället ur det politiska systemets synpunkt'. Denna ansats ska ses som en påbyggnad på politisk liberalism och har fått namnet mångfaldsliberalism .

I juni 2017 gjordes en ny sektion för artiklar i webbplatsen vilken är organiserad runt de olika aspekterna av sådan mångfaldsliberalism, samtidigt som artiklarna i den gamla artikelsektionen från 2015 har flyttats över till den nya.

Den andra huvudsektionen, alltså den som innehåller klippsamlingen, påverkades inte nämnvärt av dessa förändringar. Den utvidgades fortlöpande sedan 2015.

Utöver de två huvudsektionerna fanns också några andra, mindre sektioner. I denna version av webbplatsen fanns två artikelserier med följande beteckningar:

Mångfaldsliberalt perspektiv på aktuella förhållanden, händelser och debatter i vårt samhälle.

Mångfaldsliberalt samråd för precisering av vår ideologi och diskussion om dess fortsatta utveckling

De motsvaras nu ungefär av 'Liberal kommentar' respektive 'Liberal åskådning'.


Tredje version av webbplatsen och pågående förändringar

Den tredje versionen infördes i juni 2020, och håller för närvarande på att omarbetas. Den har hittills haft följande innehåll:

(1) Artiklar med kritisk granskning av ett politiskt parti, en religiös inriktning, eller något annat liknande fenomen. Med "kritisk granskning" avses en korrekt och saklig beskrivning, kombinerat med synpunkter på det beskrivna utifrån vårt perspektiv.

(2) "Ämnesdebatter", där varje sådan består av en grupp av artiklar som uttryckt skilda åsikter om ett ämne och som förekommit t.ex. i dagspressen, kombinerat med en kritisk granskning av det som sägs i dessa artiklar.

(3) Korta kritiska kommentarer till någon enstaka artikel i dagspressen.

Avsikten är nu att flytta över de egna artiklarna till den nya webbplatsen Liberal kommentar, och att istället bereda plats för en del nya tjänster som ska underlätta den debatt i samhällsfrågor som bedrivs i civilsamhället, alltså på personliga webbplatser, ideella föreningars webbplatser, bloggar och liknande. En första artikel som beskriver dessa planer finns under rubriken "Arbetsområde" (i menyn upptill på sidan).


Tidigare, nu inaktuella sektioner inom webbplatsen

Den gamla artikelsektionen, http://www.argumentochfakta.se/svenat/, innehåller våra egna artiklar och debattinlägg. Dessutom finns där också några sidor som beskriver det projekt som utgör den organisatoriska ramen för utvecklingen av den här webbplatsen, nämligen projektet Infomedia.

Klippsamlingens arbetsplats, http://www.argumentochfakta.se/clipdesk/in-swedish/clid.laget/, innehåller arbetsmaterial för utveckling och användning av klippsamlingen.

Den administrativa sektionen, http://www.argumentochfakta.se/argofakta/ innehåller uppgifter om webbplatsens registrering, ansvarig utgivare, och vissa IT-tekniska frågor.

Den gamla sektionen för mångfaldsliberalism , http://www.argumentochfakta.se/mcn/, skiljer sig från den nuvarande bland annat genom att den bara innehåller ett begränsat antal artiklar.