Argument och fakta


  sv   en  
 
  Startsida     Debattinlägg     Debattämnen     Infomedia     Mångfaldslib     Granskning     Dialog     Nyhetsbrev  

 

Om dialogavdelningen

Detta är dialogavdelningen på webbplatsen 'Argument och Fakta'. Den är avsedd för meningsutbyten med företrädare för olika grupper i vår kulturella, etniska och religiösa mångfald. Det ska med andra ord vara artiklar där vi talar med sådana grupper eller deras företrädare, istället för att tala om dem. Tills vidare ägnas den enbart till meningsutbyten med muslimer och deras företrädare.

För närvarande är innehållet i denna avdelning mycket begränsat eftersom delar av det tidigare innehållet har flyttats till avdelningen 'Debattämnen'. Menyn till vänster innehåller tabbar för avdelningens olika delar i nuläget. Det består egentligen bara av sidan för 'Inlägg till muslimer' vilken innehåller några artiklar där vi för fram våra synpunkter i olika frågor. Avsikten är att ytterligare artiklar ska tillkomma allteftersom. -- Sidan för 'Vår syn på Sverige' är fortfarande under arbete.

De andra avdelningarna har mer omfattande innehåll. De nås genom den horisontella menyn upptill på sidan. Avdelningarna för 'Debattinlägg' och 'Debattämnen' innehåller våra artiklar i frågor om hur samhället och staten bör utformas för att hantera den nya mångfalden, alltså förekomsten av grupper med egen karaktär och egna värderingar. Avdelningen 'Granskning' innehåller våra artiklar om sådana grupper, till skillnad från den här avdelningen som innehåller kommunikation som är avsedd till dem.

Avdelningen 'Mångfaldslib' innehåller artiklar om mångfaldsliberalism vilket är vårt förhållningssätt till frågorna om mångfalden. Avdelningen 'Startsida' ger en introduktion till mångfaldsliberalism.


Vårt förhållningssätt i dialogen

Följande artikel är en principdeklaration om vårt förhållningssätt:

red-075   På detta sätt vill vi bemöta islam.
Erik Sandewall i Argument och Fakta,   2017-04-29

Med denna artikel vill jag beskriva vårt förhållningssätt särskilt visavi företrädare för islam, även om mycket av det ska tillämpas för andra motparter också. Jag menar då "bemöta" med alla de tre betydelser som detta ord har. Artikeln diskuterar först möjligheter och svårigheter ur vår synpunkt vid debatt med företrädare för islam eller riktningar inom islam. Därefter uttrycker den våra avsikter inför kommande artiklar för dialog och debatt på detta område vilka ska publiceras i detta forum.


Repliker och andra bidrag

Eftersom det här är ett initiativ för mer och bättre dialog välkomnar vi artiklar av alla slag (repliker, artiklar om nya ämnen, osv) från alla läsare, och i första hand från muslimska organisationer och från enskilda muslimer. Sådana artiklar kan publiceras på den här webbplatsen, men det går lika bra att publicera någon annanstans och skicka oss en länk som vi kan föra in här. I bägge fallen kan bidragen enklast skickas till erik.sandewall@argumentochfakta.se .