Nyhetsbrev för Argument och Fakta


  sv   en  
 

 

Nyhetsbrev den 5 juni 2020

Introduktion och definition av värdeliberalism

Det förra nyhetsbrevet beskrev en utökning av den här webbplatsen från två till tre sektioner, med en åtföljande breddning av innehållet. Nu inträffar nästa steg i förnyelsen i form av en genomtänkt och preciserad definition av värdeliberalism vilket är liberalism så som jag tycker att den bör vara. Den ska därför ligga till grund för kommande artiklar, både sådana som fortsätter inriktningen på mångfaldsfrågor och sådana som går in på andra områden. Den läggs fram med följande nya artikel:

En värdeliberal grundsyn
red-198  / 2020-06-05

Nu har jag också infört att nya artiklar rutinmässigt förs in på Facebooksidan för Argument och fakta, vilket ger möjlighet för medlemmar i den Facebookgruppen att skriva och att ta del av kommentarer om artikeln. I ovanstående citering går den första länken till själva artikeln (som är läsbar för alla, som förut) och den andra länken går till artikelns 'post' och kommentarmöjlighet på Facebook.

Anvisningar för hur man ansluter sig till Facebookgruppen finns i nyhetsbrevet för den 20 maj, se menyn till vänster på den här sidan.

Litet bakgrund om ordet värdeliberalism: Det myntades av Per Ericson i hans skrift Leva fritt och leva väl från 1999 [pan-15740], där han skriver:

Den liberalism jag skriver om har ingen vedertagen beteckning. Här kommer den rätt och slätt att kallas värdeliberalism.

och längre fram:

I politiskt hänseende är [den här] liberalismen en metanormativ lära. Det vill säga att den liberala politiken inte syftar till att förmedla etisk vägledning, utan till att skapa ett ramverk som möjliggör ett gott mänskligt liv. Om vi antar att förnuftet är av central betydelse för möjligheterna att leva väl, då måste det goda samhället vara en ordning där människor får möjlighet att använda sitt förnuft.

Han ser alltså liberalism som ett neutralt ramverk där olika värderingssystem kan ingå, ungefär som det sekulära samhället är ett neutralt ramverk där olika religioner kan ingå. Detta är helt i linje med tankegångarna i dagens artikel, och det är därför som jag använder ordet 'värdeliberalism' i dess titel.