Nyhetsbrev för Argument och Fakta


  sv   en  
 

 

Nyhetsbrev den 26 augusti 2020

Nya artiklar:

Värdeliberalism enligt Per Ericson
red-204  / 2020-08-26

Per Ericson (1965-2007) var författaren till en intressant skrift med titeln "leva fritt och leva väl" vars syfte han beskriver så här:

Denna essä syftar till att visa hur de olika komponenterna i en liberal hållning kan hänga är den ocksåsamman. De idéer jag kommer att beskriva ryms inom den klassiska liberalismens huvudfåra, men skiljer ut sig från det liberala allmängodset genom att vara uttryckligen förankrade i den klassiska filosofin i allmänhet, och i det aristoteliska tändär kandet i synnerhet.

... men aristotelikern är ute efter något helt annat. Han eller hon ställer frågan -- vad innebär det att leva ett gott liv, och hur ska jag bete mig om jag vill göra det? Det handlar med andra ord om att ta filosofins möjligheter att ge livsvägledning på allvar. Målet är kunskap, inte förvirring.

Den liberala hållning som Per Ericson beskriver innehåller alltså dels en syn på individen och staten ("den klassiska liberalismens huvudfåra"), dels också ett förhållningssätt till hur individen kan göra det bästa av sitt liv, med ledning av goda värderingar och förhållningssätt. Synen på individen är den gemensamma utgångspunkten för dessa två komponenter i den liberala hållningen. Det förklarar också skriftens titel "leva fritt och leva väl".

Per Ericsons skrift är mycket tankeväckande, och där införde han också beteckningen "värdeliberalism" för den liberala hållning som han för fram. Jag använder nu samma beteckning för den tolkning av liberalismen som jag uttryckt i tidigare artiklar, eftersom jag tycker det är en välvald term och eftersom jag ser stora likheter mellan hans synsätt och mitt eget. För ordningens skull gör jag nu en systematisk jämförelse mellan våra respektive synsätt. Detta är ämnet för den här artikeln, samtidigt som den också kan tjäna som en inledning till Per Ericsons skrift.

För 100-200 år sedan var liberalismen en samhällsförändrande kraft, men sedan omkring 1950 har den snarare tagit rollen av modererande aktör inom folkhemmets ram. Nu börjar man ställa frågan om liberalismens tid är förbi, både i Sverige och i andra länder. I den här artikeln hävdar jag att liberalismen måste byta skepnad en gång till för att föra sin ideologi vidare.


Uppdrag: agitation i liberalismens tredje fas
red-201  / 2020-07-30

För 100-200 år sedan var liberalismen en samhällsförändrande kraft, men sedan omkring 1950 har den snarare tagit rollen av modererande aktör inom folkhemmets ram. Nu börjar man ställa frågan om liberalismens tid är förbi, både i Sverige och i andra länder. I den här artikeln hävdar jag att liberalismen måste byta skepnad en gång till för att föra sin ideologi vidare.