Nyhetsbrev för Argument och Fakta


  sv   en  
 

 

Nyhetsbrev den 24 september 2020

Nya artiklar:

Förtroende och försiktighet i relationerna till olika grupper inom islam
red-208  / 2020-09-24

Granskning av Kairodeklarationen om mänskliga rättigheter inom islam
red-207  / 2020-09-24

Dessa artiklar ingår i en logisk följd där målet är att identifiera någon eller några inriktningar inom islam som är förenliga ("kompatibla") med liberal demokrati av västerländsk typ. Samtidigt kommer vi säkert att identifiera en del inriktningar som inte är det, och punkter i dessa där våra synsätt visar sig vara oförenliga.

Tidigare i serien fanns först några artiklar som preciserade vår referenspunkt, alltså vad vi ska mena med liberal demokrati i det här sammanhanget. Det började med artikeln om värdeliberalismens grunder (se nyhetsbrevet den 6 juli), följt av artikeln om samhällsgrundande värderingar inom värdeliberalism (den 20 juli). Denna utgångspunkt kompletterades sedan med den sekulära humanismens principer, alltså de som förs fram av samfundet Humanisterna (nyhetsbrevet den 9 september).

Skälet för att tillföra den sekulära humanismen till vår utgångsposition var att den är en livsåskådning och inte en politisk åskådning såsom liberalismen. Det gör den relevant i detta sammanhang eftersom islam innehåller båda slagens åskådning, enligt flertalet av dess företrädare vad man kan förstå. För att få en struktur som det är rimligt att jämföra islam med måste politisk liberalism kompletteras med en livsåskådning, och då föreföll det naturligast att välja en sekulär sådan.

Även artikeln om Per Ericssons ursprungliga formulering av värdeliberalism (nyhetsbrevet den 26 augusti) anknyter till frågan om hur ideologi kan relateras till en livsåskådning.

Dagens första artikel behandlar frågan om metodik i en sådan jämförelse mellan ideologier och livsåskådningar. Den noterar bland annat att för att sådan jämförelse ska vara meningsfull måste man ha tillräckligt precisa beskrivningar av de två jämförda åskådningarna. Vi ska då använda värdeliberalismen genomgående, eftersom den är definierad med ett antal koncisa punkter, och eftersom det är värdefullt att kunna ha samma definition på den liberala sidan i alla jämförelserna.

Dagens andra artikel vilken behandlar vad Kairodeklarationen säger om islam är den första jämförelsen som vi för fram. Det är en enkel jämförelse med ett ganska uppenbart resultat, men det är en naturlig startpunkt.

Avsikten är nu att kommande artiklar ska ta upp olika inriktningar och tolkningar inom islam och göra liknande granskningar av kompatibilitet. Detta kommer att kräva koncisa beskrivningar av varje inriktning för sig, och det förväntade utfallet är ett ja/nej-svar och, i det senare fallet, identifiering av åtminstone några punkter där man måste notera oförenlighet. Dessutom kan det komma fram nya insikter om punkter där vår egen definition av den liberala positionen är överdefinierad eller underdefinierad jämfört med vad vanliga synsätt och eget sunt förnuft skulle säga. Det kan alltså aktualisera uttunning eller skärpning av hittillsvarande formuleringar. Men, skälet för sådana förändringar måste alltid vara att få bättre överensstämmelse med liberalismens grundkaraktär, och inte att underlätta kompatibilitet för kompatibilitetens egen skull.