Argument och fakta


  sv   en  
 
  Startsida     Debattinlägg     Debattämnen     Infomedia     Mångfaldslib     Granskning     Dialog     Nyhetsbrev  

 

Samhällsgrundande värderingar

En av de grundläggande teserna för mångfaldsliberalism lyder:

Den laglydnad som är viktig i en rättsstat kan inte åstadkommas enbart med hjälp av lagar och polismakt, utan det krävs också att det finns gemensamma värderingar i samhället som reglerar det man inte kan lagstifta om, och så att lagarnas efterlevnad i huvudsak är spontan. Dessa värderingar benämns som samhällsgrundande. Samtidigt måste det också finnas ett fungerande och trovärdigt rättssystem som ytterst kan garantera efterlevnaden av lagarna.

Artiklarna på den här sidan behandlar värderingar i allmänhet och samhällsgrundande värderingar i synnerhet.


Begreppsdefinitioner

Värdegemenskaper och nationer
red-056  (2017-01-02).
Denna artikel innehåller vår definition av begreppet värdegemenskap vilket är grundläggande i andra artiklar, till exempel i nedanstående artikel ref-078, och i artiklar under fliken 'Grundläggande teser'. Den innehåller också en diskussion av några relaterade frågor, till exempel synen på nationen som en värdegemenskap.

Värderingar, normer och förhållningssätt
red-080  (2017-05-23).
Frågan om 'nationella värderingar' och 'nationell värdegrund' har debatterats flitigt under de senaste årtiondena, och inte minst på senare tid. De flesta debattinlägg i pressen har använt dessa och liknande ord utan att ange några tydliga definitioner av dem. Eftersom jag har behandlat dessa frågor i några egna artiklar (se nedan), och avser fortsätta med några ytterligare, vill jag först precisera min användning av dem genom den här korta artikeln. Dessa preciseringar används i andra artiklar, till exempel den följande:


Förslag till precisering av samhällsgrundande värderingar

Förslag till huvudpunkter i en nationell värdegrund, v3
red-078  (2017-05-15). Reviderad 2017-08-09.
I den här artikeln formuleras tjugofyra 'värderingar' eller 'förhållningssätt' som jag anser bör ingå i en nationell värdegrund. Förslaget framförs eftersom jag menar att frågan om 'svenska värderingar' eller 'nationell värdegrund' inte bör begränsas till att försöka inventera vilka värderingar som människor nämner på förfrågan. Det viktiga är istället att ha en debatt om vilka värderingar som vi behöver ha i dagens samhälle. Då kan det också komma upp förslag om värderingar som motiveras av nya förhållanden, till exempel den ökande mångfalden i samhället. Med den här artikeln vill jag bidra till en sådan debatt.


Ytterligare aspekter på samhällsgrundande värderingar

Vad betyder det att försvara svenska värderingar?
red-044  (2016-10-01).
'Svenska värderingar behöver försvaras' skrev Anna Kinberg Batra och Andreas Norlén i Svenska Dagbladet den 6 juni 2016. Utmaningarna mot dessa värderingar sades i första hand komma från 'fundamentalistiska och traditionalistiska krafter som vuxit sig starka i utanförskapsområden'. I den här artikeln diskuterar jag först vad värderingar är och hur de kan förändras. Från den utgångspunkten diskuterar jag sedan möjligheterna till förändringar, i första hand vad gäller de värderingar som nämndes i Kinberg-Batras artikel

Diskussionen om svenska värderingar måste vara inkluderande
red-038  (2016-07-21).
Det är olyckligt att den nu pågående diskussionen om 'svenska värderingar' kommit att handla så mycket om att möta extremismen. Det grundläggande problemet vad gäller det fysiska och kulturella utanförskapet är istället att dess medlemmar står utanför den öppna diskussionen om svenska värderingar, vare sig den sker i dagspress, på sociala media, eller (antar jag) i föreningslivet.