Liberal åskådning

Frihet, öppenhet, solidaritet


 

Frihet, Öppenhet, Solidaritet:
Huvudteman för Projektet

 

Som det framgår redan av den här webbplatsens inledande sidor är det meningen att den ska behandla frågor om etnicitet, religion, samhällsskick, och Sveriges nationella identitet, inklusive det historiska perspektivet på dessa frågor. Dessutom ska webbplatsen behandla de frågorna på ett sammanhållet sätt, är det tänkt. På den här sidan vill jag förklara varför jag har valt just denna kombination av frågor, och vad som är min egen grundinställning till dem.

När detta skrivs, i oktober 2015, ringer varningsklockorna i de svenska medierna. Landet står inför en akut kris genom den stora tillströmningen av asylsökande, och olika människor reagerar på olika sätt på detta. Men man reagerar inte bara på krisen, utan också på andras reaktioner på krisen, och på de senaste årens utveckling som har lett fram till dagsläget. Både kulturpersoner och vanliga människor uttrycker sitt obehag, sina antipatier och sin vilsenhet inför det som sker, och några återkommande repliker är att "det som sker nu är inte mitt Sverige" och att "landet håller på att gå sönder". I en op-ed i Dagens Nyheter häromdagen gjorde Nathan Shachar följande observation: Jag noterade sist i Sverige det jag sett så många gånger på andra håll - hur familjer och vänkretsar har en tyst eller öppen överenskommelse att inte beröra det eldfängda Ämnet då de träffas.

Den här webbplatsen är hemvist för ett projekt där jag vill försöka bidra efter bästa förmåga till hanteringen av dessa problem genom att här publicera argument och fakta som kan vara av betydelse i sammanhanget. En av utgångspunkterna för det arbetet är att vi måste återvinna nationsbegreppet och frigöra det från de övertoner av främlingsfientlighet som det för närvarande har. När man talar om "mitt Sverige" och "vårt land" så är det ju verkligen Sverige som nation som man avser.

Sverigedemokraterna företräder istället tanken att etniska grupper inom landet, mer eller mindre väl avgränsade sådana, ska betraktas som skilda nationer. Detta är orimligt. Sverige ska utgöra en gemensam nation.

Tre begrepp framstår för mig som karakteristiska för det Sverige jag känner, nämligen Frihet, Öppenhet, och Solidaritet. Jag väljer därför att använda dem som teman och utgångspunkter för de artiklar som ska komma fram ur projektet och publiceras på dess webbplats. Dessa tre huvudteman är viktiga och positivt laddade. Samtidigt bär alla tre en problematik inom sig, nämligen, i vilken grad kan de också tillämpas på sin motsats? Ska solidariteten också omfatta dem som inte är solidariska? Ska yttrandefrihet och andra friheter gälla också för dem som vill avskaffa dessa friheter? Öppenhet kräver ömsesidighet, men vad slags öppenhet visar vi mot dem som sluter sig inne i sin egen religiösa eller ideologiska sekt?

Varje huvudtema har också två tolkningar, en som gäller på individnivå och en som gäller i samhället. En (alltför) enkel definition av frihet är att man får göra allt som inte är till väsentlig skada för någon annan individ, men en annan inskränkning gör sig också påmind: man får inte göra något som är till väsentlig skada för samhället som helhet. Det må också vara en rimlig inskränkning, men dess tillämpning är mycket svårare än för individnivån, eftersom auktoritära makthavare gärna vill betrakta varje kritik mot deras regemente just som skadlig för helheten. Begreppen öppenhet och solidaritet kan också tillämpas både på individnivå och på samhällsnivå.

Avsikten är att diskussionen i det här projektet ska försöka behandla dessa frågor. För att göra det på ett meningsfullt sätt är det också nödvändigt att ha en föreställning om de alternativa ideologier som inte erkänner huvudtemana, eller som har helt andra tolkningar av dem. Och för att få en bra förståelse räcker det inte med att beskriva egna och andras ideologier i dagsläget, utan deras historiska bakgrund och utveckling är också relevant för att tolka dagsläget.

Denna webbplats skall alltså ge plats för både argument och fakta. För att få bästa möjliga faktabakgrund vore det önskvärt att kunna publicera artiklar som är skrivna av experter inom respektive områden: statskunskap, religionsvetenskap, filosofi, med mera. Detta är dock inte möjligt ännu, och istället kommer jag att här lägga ut artiklar som har karaktär av referat och av kompendier. Ett referat kan då vara en artikel som återberättar det viktiga och relevanta i en given bok som kan bedömas som auktoritativ; ett kompendium är liknande men innehåller och jämför vad som sägs i flera böcker eller andra källor.

Sammanfattningsvis är alltså avsikten att denna webbplats ska publicera faktabakgrund, analys, och debattinlägg som har bäring på frågorna om hur vårt land bäst ska hantera den komplexa situation som vi står inför. Arbetet att ta fram det materialet benämner vi som Projektet Sveriges Nation. (Uttrycket 'Sveriges nation' förklaras närmare på andra sidor på den här webbplatsen). För ögonblicket är detta ett enmansprojekt, men förhoppningen är förstås att fler personer så småningom kommer att vilja engagera sig i det.

Linköping den 30 oktober 2015.

Tillägg, skrivet två månader senare:

De ovan beskrivna varningsklockorna ringer nu inte lika kraftigt som i slutet av oktober, när flyktingkrisen var så nyss påkommen. Idag tycks det svenska samhället istället domineras av ett slags tillförsikt: Det här med flyktingarna är en jättestor utmaning, och det kommer att bli jobbigt, men vi har strukturer för att hantera det och vi verkar kunna klara av det.

Detta är något att vara mycket tacksam för. Det gör dock inte den här webbplatsens ämne mindre aktuellt, utan frågorna om etnicitet, religion, samhällsskick, och Sveriges nations identitet och historia kommer att fortsätta att göra sig påminda. Vi står därför kvar vid samma målsättning för projektet och webbplatsen, och samma val av huvudteman som vad som beskrevs ovan.

Linköping den 27 december 2015.

Denna text publicerades först som en sida i webbplatsen under fliken 'Huvudteman'. Den fördes över 2016-03-11 till att vara en separat artikel, utan någon ändring av texten.

   
Författare:
    Erik Sandewall

Publicerande websajt:
    Argument och fakta

Artikelnummer:
    deb-013

Publiceringsdatum:
    2015-10-30

Senaste uppdatering:
    2015-12-27

Ansvarig utgivare:
    Erik Sandewall

 


  Länk till denna artikel: www.argumentochfakta.se/artiklar/013/huvudteman.html