Liberal Kommentar

Diskussionsinlägg på webbplatsen 'Argument och fakta'


 

Argument för och emot könsåtskillnad

 

I den här artikeln ska jag försöka göra en förutsättningslös sammanfattning och granskning av förekommande argument för och emot att göra strikt skillnad på kvinnligt och manligt beteende. Under beteckningen könsåtskillnad innefattar jag därför flera slags aktiviteter, från ideologiska ställningstaganden till förmån för strikta skillnader mellan könen, till användning av olika beteenderegler för kvinnor och män, och till olika behandling av människor beroende på deras kön eller genus. Under den motsvarande beteckningen könsintegration innefattar jag alltså de motsatta ideologiska ställningstagandena liksom motstånd mot skilda regler och skild behandling.

Ordet könsseparation används ofta i mer begränsad betydelse till att enbart omfatta fysisk åtskillnad av människor av olika (biologiskt) kön. Genom användning av termen könsåtskillnad markerar jag en vidare betydelse, där könsseparation ingår som en del. Dessutom innefattar jag också aktiviteter som motsätter sig sådant som kan störa försöken till könsåtskillnad, till exempel i form av homosexualitet, eller genom könsbytesoperationer. Under könsintegration innefattas ställningstaganden till försvar för förekomsten av sådana aktiviteter.

Avsikten med artikeln är att sammanställa de argument som faktiskt framförs för dessa respektive ståndpunkter. Det är uppenbart att dessa är synnerligen kontroversiella i dagens samhälle, där företrädarna för de två sidorna ofta drivs av stark övertygelse. Man kan också se att mer radikala former av könsåtskillnad inte betraktas som acceptabla i den allmänna diskursen i vårt samhälle, och att de vanligen anses strida mot principen om alla människors lika värde, bland annat.

I den här artikeln ska jag förbigå dessa värderingar och försöka beskriva förekommande argumet utan att lägga på några värderingar. Det innebär inte att jag själv personligen inte skulle ha någon ståndpunkt i de frågorna, tvärtom, men jag ser ett behov av en översikt över de olika ståndpunkterna där man inte hela tiden talar om vem som har rätt och vem som har fel.

Avsikten är att artikeln ska redovisa förekommande argumen, i någon mån som bidrag till läsarens åsiktsbildning, men främst för att bidra till bilden av vilka ståndpunkter och vilka argument för dessa som framförs i den mer eller mindre öppna debatten i samhället.

När artikeln ska sammanfatta och granska förekommande argument för och emot de olika positionerna så menar jag med det att den ska kunna ge plats både för etablerad vetenskaplig kunskap och för hänvisningar till populär åsiktsbildning, såsom i tidningsartiklar och i artiklar på webbplatser.

Bakgrund

Historisk bakgrund

Äldre svensk lag företrädde en jämförelsevis tydlig könsåtskillnad vilken gällt med enbart mindre ändringar fram till mitten av 1900-talet. Förekomsten av könsintegrerande synsätt är alltså ett sentida fenomen i vårt land, liksom överhuvudtaget i världen.

Här ska tillkomma mer text om detta, alternativt en hänvisning till en mer utförlig beskrivning i en separat artikel.

Kända företrädare för könsåtskillnad

Hänvisningar till kristna kyrkor (katoliker, ortodoxa, traditionella lutheraner) och till ortodoxa grenar av islam och judendom.

Kända företrädare för könsintegration

Hänvisningar till följande rörelser: kvinnorörelser under 1900-talet, rörelser för homosexuellas rättigheter (1970-- ?), HBTQ-rörelsen (2000-- ?).

Politiska partiers ståndpunkter gällande könsåtskillnad och könsintegration

Under 1900-talet har könsintegration övervägande varit en angelägenhet för vänstern på det politiska spektrumet. Under de sista tio åren har bilden emellertid komplicerats av att många där har betraktat klasskillnader som mer väsentliga än att man därför ibland har bludat för genusseparerande ideologier, enligt kritikernas åsikt i varje fall.

Allmänt om artikeln

Den här artikeln är att betrakta som ett arbetspapper, åtminstone i dess nuvarande form, vilket innebär att den består av hittills insamlat material och att den ska kompletteras fortlöpande. Artikeln refererar först argument som förs fram på webbplatser. Egentligen vore det mest rimligt att börja med argumentation från predikningar i kyrkor och moskéer, men det materialet är mycket mer svårtåtkomligt, och material från webbsidor bör kunna vara en god approximation.

Förslag om bidrag till artikeln är mycket välkomna. Att föreliggande version är ett arbetspapper visar sig bland annat genom att en del avsnitt är mycket kortfattade och är att betrakta som "stubbar", dvs. de tjänar bara till att markera plats för en kommande och mer utförlig text.

Beteckningar som används i den fortsatta redogörelsen

Artikeln ska redogöra för argument som faktiskt åberopas av olika aktörer för eller emot könsåtskillnad. Eftersom olika företrädare för samma religion ibland har helt olika synsätt och argument så kommer materialet att struktureras på följande sätt. Vi gör en åtskillnad mellan principiella argument för eller emot åtskillnad i sig och, å andra sidan, argument för eller emot speciella regler för viss typ av åtskillnad (till exempel avseende klädsel, sätt att hälsa, och så vidare). Vad gäller de speciella reglerna ska vi identifiera regelverk med beteckningar såsom katolicism-1 eller islam-2 där varje sådant regelverk beskrivs med vad som är de ingående reglerna, och argumenten som används för att motivera dem. På samma sätt används beteckningar såsom judendom-1 eller ortodoxi-2 för att beteckna doktriner, där varje doktrin består av ett principiellt synsätt på frågan om och argument för detta synsätt.

Användningen av till exempel ordet islam i en beteckning so islam-2 avser bara att regelverket i fråga framförs av skribenter som själva presenterar det som något som ingår i islam. Andra aktörer kan eventuellt anse att detsamma är oförenligt med islam, men det är isåfall inte något som vi tar ställning till, vare sig genom användningen av beteckningen eller på något annat sätt.

Regelverk och vanor

Vi börjar med några exempel på regelverk till förmån för könsåtskillnad, inklusive könsseparation.

Regelverk och principer islam-1

http://www.khilafah.com/a-draft-constitution-of-the-khilafah-state/

Från Hizb ut-Tahrirs konstitution för kalifatet.

Article 112

The primary role of a woman is that of a mother and wife. She is an honour (‘ird) that must be protected.

Article 113

Segregation of the sexes is fundamental, they should not meet together except for a need that the shara’ allows or for a purpose the shara’ allows men and women to meet for, such as trading or pilgrimage (Hajj).

Article 114

Women have the same rights and obligations as men, except for those specified by the shar’i evidences to be for him or her. Thus, she has the right to practice in trading, farming, and industry; to partake in contracts and transactions; to possess all form of property; to invest her funds by herself (or by others); and to conduct all of life’s affairs by herself.

Article 115

A woman is allowed to be employed in the State official jobs and in Judiciary except in judiciary of unjust acts (Qadaa’ Madhalim). She can elect and be a member of the Majlis al-Ummah, and also participate in electing and giving of the bai’ah to the Khaleefah

Article 116

Women are not allowed to take charge of ruling, thus women cannot hold the positions of Khaleefah mu’aawin, waali, ‘aamil nor to practice any actions of ruling. She is not allowed to be a chief judge, a judge in maHkaamat ul-MuDHalim nor ameer of Jihad.

Article 117

Women live within a public and private life. Within their public life, they are allowed to live with other women, maHram males [males forbidden to them in marriage] and foreign men (whom they can marry) on condition that nothing of the women’s body is revealed, apart from her face and hands, and that the clothing is not revealing nor her charms displayed. Within the private life she is not allowed to live except with women or her maHram males and she is not allowed to live together with foreign men. In both cases she has to restrict herself with the rules of shara’.

Article 118

Women are forbidden to be in private (khulwah) with any men they can marry, they are also forbidden to display their charms or to reveal their body in front of foreign men.

Article 119

Men and women must not practice any work that poses danger to the morals or causes corruption in society.

Article 120

Marital life is one of tranquillity and companionship. The responsibility of the husband on behalf of his wife (qiwaamah) is one of taking care, and not ruling. She is obliged to obey her husband and he is obliged to meet the costs of her livelihood according to a fair standard of living (ma’roof).

Article 121

The married couple must fully assist each other in performing the household duties, with the husband performing all the actions normally undertaken outside of the house, and the woman performing those actions normally undertaken inside the house as best as she can. The husband should provide her servants required to assist with the household tasks she cannot manage herself.

Article 122

The custody of children is both a right and duty of the mother, whether Muslim or not, so long as the child is in need of this care. When children, girls or boys, are no longer in need of care, they are to choose which parent they wish to live with if both parents are Muslims, whether the child is male or female. If however one of the parents was a non-Muslim, then there is no choice for the child; but he/she rather joins the Muslim parent.

Regelverk islam-2 för kvinnor

http://www.ikhwanweb.com/article.php?id=30731

Muslimska brödraskapets uttalande om FN-konferensen om kvinnors situation, 2013-03-04--15. Publicerat på Muslimska brödraskapets webbplats.

The 57th session of the UN Commission on the Status of Women (CSW), taking place from March 4 to 15 at UN headquarters, seeks to ratify a declaration euphemistically entitled ‘End Violence against Women’.

That title, however, is misleading and deceptive. The document includes articles that contradict established principles of Islam, undermine Islamic ethics and destroy the family, the basic building block of society, according to the Egyptian Constitution.

This declaration, if ratified, would lead to complete disintegration of society, and would certainly be the final step in the intellectual and cultural invasion of Muslim countries, eliminating the moral specificity that helps preserve cohesion of Islamic societies.

A closer look at these articles reveals what decadence awaits our world, if we sign this document:

1. Granting girls full sexual freedom, as well as the freedom to decide their own gender and the gender of their partners (ie, choose to have normal or homosexual relationships), while raising the age of marriage.

2. Providing contraceptives for adolescent girls and training them to use those, while legalizing abortion to get rid of unwanted pregnancies, in the name of sexual and reproductive rights.

3. Granting equal rights to adulterous wives and illegitimate sons resulting from adulterous relationships.

4. Granting equal rights to homosexuals, and providing protection and respect for prostitutes.

5. Giving wives full rights to file legal complaints against husbands accusing them of rape or sexual harassment, obliging competent authorities to deal husbands punishments similar to those prescribed for raping or sexually harassing a stranger.

6. Equal inheritance (between men and women).

7. Replacing guardianship with partnership, and full sharing of roles within the family between men and women such as: spending, child care and home chores.

8. Full equality in marriage legislation such as: allowing Muslim women to marry non-Muslim men, and abolition of polygamy, dowry, men taking charge of family spending, etc.

9. Removing the authority of divorce from husbands and placing it in the hands of judges, and sharing all property after divorce.

10. Cancelling the need for a husband’s consent in matters like: travel, work, or use of contraception.

These are destructive tools meant to undermine the family as an important institution; they would subvert the entire society, and drag it to pre-Islamic ignorance.

The Muslim Brotherhood urges the leaders of Muslim countries and their UN representatives to reject and condemn this document, and to call upon this organization to rise to the high morals and principles of family relations prescribed by Islam.

The Muslim Brotherhood also calls on Al-Azhar (the highest seat of learning for Muslims) to take the lead, condemn this declaration, and state clearly the Islamic viewpoint with regard to all details of this document.

Further, we urge all Islamic groups and associations to take a decisive stand on this document and similar declarations.

In conclusion, we call on women's organizations to commit to their religion and morals of their communities and the foundations of good social life and not be deceived with misleading calls to decadent modernization and paths of subversive immorality.

God Almighty says: "God wants to forgive you, but those who follow whims and desires want you to deviate far away from the Path). {Quran 4 : 27}

The Muslim Brotherhood

Cairo: March 13, 2013

Regelverk islam-3 gällande klädsel med mera

Följande är utdrag ur länk pan-2472 gällande klädsel för rättrogna.

Islam is a religion which lays down rules based on the dictates of the pure nature innate in all humans (fitrah), straightforward reasoning and sound logic.

Indeed, Islam does not require Muslims to wear a certain type of clothing. It considers all types of clothing lawful as long as such clothing serves the required purposes without exceeding the bounds set by Islam in this respect.

Islam has fixed the standards of modesty for both men and women. For men, the minimum amount to be covered is between the navel and the knee. For women who are in the presence of men not related to them, they must cover their bodies except for their face and hands.

Clothing that involves dressing like or imitating the opposite sex: This type of clothing is strictly forbidden in Islam and wearing it is considered one of the major sins.

De inledande orden i detta citat tycks säga att klädseln är i princip helt fri, men friheten inskränks sedan genom nyckelfrasen "without exceeding the bounds set by Islam in this respect". De konkreta begränsningarna framgår av citatet, men en utomstående betraktare kan ju också vara intresserad av på vilka grunder islam sätter dessa begränsningar.

Vi hittar på pan-2476:

Allah säger i Koranen:

"Och säg (O Muhammad saw) till de troende kvinnorna att sänka sin blick (från att titta på förbjudna saker), och att skydda sina privata delar (från illegala sexuella förhållanden) och att inte visa sin skönhet förutom det som syns, och att linda in sina Khimaar (det tygstycke som kvinnan täcker huvudet med) över Juyubihinna (halsen och bröstet)." (An-Noor 31)

Betydelsen av vad Profeten saw sade till en av hans sahabas döttrar: "Om kvinnan blir baalegh så får inte något (av hennes kropp) synas mer än ansiktet och händerna." (Abu Daoud nr 3580)

Islam vill skydda kvinnan och bevara hennes självrespekt. När hon vistas bland andra än sin make eller sina nära släktingar ska hon förhindra att hennes kropp visas. Hennes kläder ska täcka alla delar av kroppen förutom ansiktet och händerna. De ska inte vara tätt åtsittande och inte heller vara genomsynliga. Inte heller får hon vara klädd så att hon liknar en man. Kläderna ska vara utformade så att de inte drar åt sig uppmärksamhet. ...

Allah Den Allsmäktige säger i Koranen:

"O Profeten, säg till dina fruar och dina döttrar och de troendes kvinnor att dra deras jalabiibihinna (ett klädesplagg i tyg som täcker hela kvinnans kropp från huvudet till fötterna förutom ansiktet och händerna och som har en så stor vidd att det inte visar hennes figur) över sig. Det är bättre än att de känns igen, så att de inte blir ofredade. Och Allah är ständigt Förlåtande, Mest Barmhärtig." (Al-Ahzab 59)

Här kan man se att Allahs lag då den beordrar kvinnan att täcka sin kropp gör det för att beskydda henne och inte för att förtrycka henne. Islam har givit kvinnan en stor frihet, friheten att inte behöva ses av främmande män.

I detta fall motiveras alltså regeln i första hand genom citat från Koranen och tolkning av dessa, men kompletterat med utsagor av personer som känt Muhammed, och som återberättar vad han har sagt till dem. I en del andra fall används enbart den senare typen av argument. Följande är ett exempel på detta, ett citat från länken pan-2454. Avsnittet gäller här inte klädsel utan begränsningar på i vad utsträckning en kvinna har rätt att resa utan en manlig följeslagare ur den egna familjen (en mahram), men det kan ändå tjäna som ett exempel på hur regler motiveras.

Det är i allmänhet otillåtet för en kvinna att resa en tre dagars sträcka (motsvarande 77,25 kilometer) utan hennes make eller en mahram (ogiftbar släkting) ... Det finns många tydliga återberättelser från Allahs Sändebud [saw] om detta.

1) Sayyiduna Abu Sa’id al-Khudri återberättar att Allahs Sändebud [saw] sade: "Låt ingen kvinna resa i mer än tre dagar om inte hennes make eller mahram är med henne." (Sahih Muslim)

Därefter följer ett antal liknande återberättelser, följt av några förklaringar:

Enligt hanafitisk idjtihad (härledelse) är den sträcka som det tas hänsyn till här tre dagar och tre kvällar, för återberättelserna som nämner tre dagar och tre kvällar har nått visshetsnivån. ... De lärda har olika åsikter om längden på denna sträcka. Många lärda är av åsikten att det är 16 farsakh och varje farsakh motsvarar 4.8280 kilometer, vilket blir 77,25 kilometer totalt. (Se: Faydh al-Bari ala Sahih al-Bukhari, 2/397)

Således är Hanafi juristerna (fuqaha) mycket tydliga om att en kvinna inte får resa en tre dagars sträcka utan att hennes make eller mahram åtföljer henne.

Därefter följer ett resonemang om huruvida dessa regler kan ändras efter de omständigheter som gäller idag:

Vissa nutida lärda hävdar att resandet i modern tid har förändrats från hur det var under Allahs Sändebuds [saw] tid. Att det åligger oss att titta på resandet i vår tid. Att det inte är som resandet var förr. Det är inte fyllt med farorna med öknar utan vatten, möten med tjuvar, rånare på huvudvägar, o.s.v. Nu reser man med olika transportmedel som vanligtvis samlar stora mängder av människor samtidigt, såsom flygplan, bilar, bussar, båtar, o.s.v…

Ovanstående förståelse är felaktig på grund av många anledningar och tillåtelsen för kvinnor att resa utan en mahram kan inte motiveras utefter dess utgångspunkt. ... För det andra så finns det en skillnad mellan rättsliga visdomar och rättsliga orsaker. Sharians domar baseras alltid på orsaken (illa) och inte på visdomen (hikman) bakom den.

Texten anger tre skäl varför de angivna reglerna inte kan modifieras med hänsyn till dagens verklighet. Utöver argument nummer två som anges ovan finns två andra argument som har liknande karaktär.

Principer gällande könsåtskillnad och könsintegration

Vi övergår nu till att referera några olika synsätt på principerna för förhållandet mellan kvinnor och män.

Principer enligt kristendom-A

http://www.logosmappen.net/uppbyggelse/bocker/hb/hb_84.html

Gentemot gnostikerna, som hävdade att kvinnan kan uppnå fullt värde först när hon blir som mannen, måste Paulus visa på Guds vishet i att han gett man och kvinna olika uppgifter att sköta. Därför måste han också avvisa kvinnans krav på att bli som mannen i gudstjänsten:

Kvinnan bör i stillhet låta sig undervisas och därvid helt underordna sig. Däremot kan jag inte tillåta en kvinna att själv uppträda såsom lärare, ej heller att råda över sin man; fastmer må hon leva i stillhet.

När det gäller underordningen hänvisar Paulus till skapelsen. Adam blev först skapad och sedan Eva. Dessutom var det kvinnan som blev bedragen av ormen, vilket också ledde till att det från början goda förhållandet mellan mannen och kvinnan ändrades, så att mannen började utnyttja kvinnan.

Att kvinnan skall vara underordnad mannen är ingenting negativt i sig för kvinnan. Enligt jämförelsen med Kristus och församlingen i Efesierbrevet får kvinnan först då en verkligt upphöjd ställning, när mannen älskar henne som Kristus älskat församlingen och när hon underordnar sig mannen.

Ni hustrur, underordna er era män, såsom ni underordnar er Herren; ty en man är sin hustrus huvud, såsom Kristus är församlingens huvud, han som också är denna sin kropps Frälsare. Ja, såsom församlingen underordnar sig Kristus, så skall också hustrurna i allt underordna sig sina män. Ni män, älska era hustrur, såsom Kristus har älskat församlingen och utgivit sig själv för henne.

Observera att uppmaningen till underordnande inte är sagt till mannen, så att han skulle få rätt att utnyttja kvinnan. Det är mycket svårare att älska sin hustru som Kristus har älskat församlingen än att underordna sig.

Den fina ordning, som Gud har planerat och gett oss i uppdrag att fullfölja, skall vi inte bryta sönder genom att tänka ut ett annat system. Det finns ingen bättre ordning än den Gud skapat, om vi bara förstår att följa den i ödmjukhet och inte missbrukar den.

Principer enligt islam-A

https://www.al-islam.org/principles-marriage-family-ethics-ayatullah-ibrahim-amini/part-2-duties-men

Part 2: The Duties of Men The Guardian of the Family

Man and woman are the two basic pillars of a family, but since men are endowed with special qualities by the order of creation, and because their power of logic is stronger than women's, they are regarded as the guardians of their families. The Almighty Allah regards men as the guardians of their families and states in the Holy Qur'an that:

"Men are the maintainers of women, because Allah has made some of them to excel others...” (4:34).

Therefore, men have a greater and more difficult responsibility in supporting their families.

It is the man who can, through his wisdom, support his family and prepare the grounds for their happiness and it is he who can turn the house into a paradise and his wife to act as an angel.

"The Prophet of Allah (S) stated: 'Man is the guardian of his family and every guardian has responsibilities towards those under his guardianship'."

A man, who is supporting his family, should know that a woman is also a human being like a man. She also has desires and the rights of freedom and life. Marrying a woman is not hiring a servant, but it is a selection of a partner and a friend who would be able to live with for the rest of one's life. Man has to care for her and her desires. Man is not the owner of his wife and in fact a woman has certain rights upon her husband.

Allah states in the Holy Qur'an:

"... And women have rights similar to the rights of men in a just manner, and the men have a degree (of advantage) over them..." (2:228).

Principer enligt Islam-B

http://womeninislam.ws/en/misconceptions_household-responsibilities.aspx Financial and Moral Responsibilities of the Household

Allah, the Exalted, stated in the Glorious Qur'an:

(Men are protectors and maintainers of women because Allah has made one of them to excel the other, and because they spend to support them from their means.) [4:34]

This verse emphasizes that the financial and moral responsibilities of a household is the husband's responsibility. The natural, physical and social qualities of men demand that they take charge of these responsibilities since they are of the stronger gender and physically fit to work being free from the burden of menses, pregnancy, nursing and early childrearing. The man is the "guardian" of his own household - a shepherd of his flock in the idiom mentioned earlier - and he will be asked and accounted about all his responsibilities. Women by their natural constituency are the weaker sex, built biologically, emotionally and socially for their role as child bearer and homemaker. They are more endowed with intuition and emotional intelligence.

This is their natural feminine role that is fully honored and protected. Due to the pains and burdens of menses, pregnancy, delivery, nursing, and continual child-care, women often require various periods of confinement for rest, and they are not required to take on additional financial and vocational responsibilities for the sustenance and maintenance of the household. All these concerns affect the mental state of a woman and will be reflected in her life, attitude and behavior. This is a natural state prescribed in many civilizations, but often with many injustices, as mentioned earlier.

'Abbas Mahmoud al-'Akkad, the well-known Egyptian writer, notes:

"Women have a very special emotional make-up that does not resemble the emotional make-up of man. The companionship of a little infant or child requires a lot of similarity and resemblance between the child's mentality and his companion, the mother. She has to understand what he wants, what he needs and how he thinks and feels. Therefore, to fulfill this requirement, a woman is much more responsive to emotions. This makes it difficult for a woman, when compared with man, to be firm, fierce and determined when needed."

Dr. Alex Liberelle, a Nobel Prize winner, says while illustrating the natural organic differences between man and woman:

"Matters that differentiate between man and woman are not limited to sexual organs, the presence of the womb and pregnancy. These matters are also not limited to the difference of teaching methods of man and woman. In fact, these differences are of basic nature. The tissues of the body in both male and female are different. The chemistry of the bodies is also different in both. Certain glands excrete certain secretions that are only suitable for a specific gender. The woman is completely different from man in terms of the chemical material secreted from the ovary inside the woman's body."

Those who call for complete equality between men and women disregard basic facts and essential differences. Advocates of women's equal rights demand the same type of education to be given to both male and female, and same type of jobs, tasks, responsibilities, positions to be offered, etc. This absurdity neglects woman's nature and essential physical, mental, emotional, and social traits. Every cell of the body of a woman has a feminine quality, nursed by female hormones, just as a man has his distinct qualities and hormones. Are they blind when they wish to be equal? They don't see that each organ of every man and woman are unique in and of themselves, and different from each other. The male and female central nervous systems function in exact precision to help their respective roles in human life.

We must accept natural laws and movements as they are, without attempting to change them to seek unnatural obstruction or interference with them. For their own benefit, both men and women should build upon their natural talents and gifts, and never deviate into imitating those of the other sex, which only leads to abuse of themselves and others. Another factor is that it is a well-established fact that the bone structure and muscles of men are naturally heavier and more powerful than those of women. Men can perform more laborious and manual jobs, while women are not physically able to show comparable physical endurance. This is another proof that men are naturally equipped and qualified to assume the role of leadership over financial and vocational responsibilities of the household in consultation with their best second-halves (their wives), which is also a general rule in Islam, as mentioned previously.

Principer enligt islam-C

https://islamqa.info/en/1105

Does Islam regard men and women as equal?

Is there a mention of the equality of women in the qur'an?

Praise be to Allaah.

Firstly:

This word – equality – which many thinkers in both the east and the west advocate in various fields of life is a word which is based on deviation and a lack of understanding, especially when the speaker attributes this idea of equality to the Qur’aan and to Islam.

One of the things that people misunderstand is when they say that “Islam is the religion of equality”. What they should say is that Islam is the religion of justice.

Shaykh Ibn ‘Uthaymeen (may Allaah have mercy on him) said:

“Here we should note that there are some people who speak of equality instead of justice, and this is a mistake. We should not say equality, because equality implies no differentiation between the two. Because of this unjust call for equality, they started to ask, what is the difference between male and female?’ So they made males and females the same, and then the communists said, ‘What difference is there between ruler and subject? No one has any authority over anyone else, not even fathers and sons; the father has no authority over his son,’ and so on.

But if we say justice, which means giving each one that to which he or she is entitled, this misunderstanding no longer applies, and the word used is correct. Hence it does not say in the Qur’aan that Allaah enjoins equality, rather it says (interpretation of the meaning):

“Verily, Allaah enjoins Al-‘Adl (i.e. justice)”

[al-Nahl 16:90]

“and that when you judge between men, you judge with justice”

[al-Nisa’ 4:58]

Those who say that Islam is the religion of equality are lying against Islam. Rather Islam is the religion of justice which means treating equally those who are equal and differentiating between those who are different.

No one who knows the religion of Islam would say that it is the religion of equality. Rather what shows you that this principle is false is the fact that most of what is mentioned in the Qur’aan denies equality, as in the following verses:

‘Say: Are those who know equal to those who know not?”

[al-Zumar 39:9]

‘Say: Is the blind equal to the one who sees? Or darkness equal to light?’

[al-Ra’d 13:16]

‘Not equal among you are those who spent and fought before the conquering (of Makkah, with those among you who did so later’

[al-Hadeed 57:10]

‘Not equal are those of the believers who sit (at home), except those who are disabled (by injury or are blind or lame), and those who strive hard and fight in the Cause of Allaah with their wealth and their live’

[al-Nisa’ 4:95]

Not one single letter in the Qur’aan enjoins equality, rather it enjoins justice. You will also find that the word justice is acceptable to people, for I feel that if I am better than this man in terms of knowledge, or wealth, or piety, or in doing good, I would not like for him to be equal to me.

...

And Allaah knows best.

Vår kommentar: I det här avsnittet spelar språket ett spratt. I det första citatet används det engelska ordet 'equality' i bemärkelsen 'likhet', och citates författare avfärdar det av rätt begripliga skäl. Om man istället sätter in det svenska ordet 'jämlikhet' istället för 'likhet' där det står 'equality' så fungerar inte hans argument.

I de följande citaten tycks 'equality' användas på ett sätt som någorlunda motsvarar 'jämlikhet'.

Beträffande det engleska ordet 'justice' kan man hävda att dess betydelse ligger rätt nära 'jämlikhet'. Notera dock att den angivna betydelsen av 'justice' som 'giving each one that to which he or she is entitled' lämnar dörren öppen för stort godtycke. Vem avgör vad någon är berättigad att få? För att reda ut detta vidare måste man ta reda på vad det i Koranen använda ordet på arabiska har för betydelse.

Principer enligt Islam-D

http://submission.org/Are_Women_Men_Equal.html

Denna webbplats refererar en utbrytargrupp från Islam som bildades år 1997 i USA.

Are Women and men Equal in Islam (Submission)?

The answer is different when it comes to God compared with traditional Islam. Every Westerner thinks that Islam is very chauvinistic and oppressive towards women. In Islam of today as practiced by most traditional sectarian Muslims, this is very true. However, in true Islam (Submission), as revealed in the Quran, nothing could be farther from the truth.

God treats men and women as spiritual equals., Quran 3:195 tells us :

[Quran 3:195] Their Lord responded to them: "I never fail to reward any worker among you for any work you do, be you MALE OR FEMALE, YOU ARE EQUAL TO ONE ANOTHER........."

Many of the Muslim countries who claim to follow Islam are treating women as a second class citizens, and some of these women accepted this situation thinking that is what Islam (Submission in English) is advocating. As mentioned previously, God, in the Quran made a complete spiritual equality between men and women, See 3:195.

Principer enligt Islam-E

https://www.thereligionofpeace.com/pages/quran/men-in-charge-of-women.aspx

Detta är en webbplats som uppenbarligen redigeras av kritiker av islam, och där man citerar utdrag ur Koranen som ska styrka denna kritik.

Quran (4:34) - "Men are in charge of women, because Allah hath made the one of them to excel the other, and because they spend of their property (for the support of women). So good women are the obedient, guarding in secret that which Allah hath guarded. As for those from whom ye fear rebellion, admonish them and banish them to beds apart, and scourge them. Then if they obey you, seek not a way against them."

Quran (2:228) - "and the men are a degree above them"

Quran (33:59) - "Tell thy wives and thy daughters and the women of the believers to draw their cloaks close round them..." Men determine how women dress.

Quran (33:33) - "And abide quietly in your homes..." Women are confined to their homes except when they have permission to go out.

Principer enligt katolicism-A

http://www.opusdei.se/sv-se/article/kyrkans-syn-pa-kvinnan/

Opus Dei är en organisation inom katolska kyrkan.

Kyrkan ser på kvinnan varken som någon högre eller lägre än mannen – hon är hans like. Liksom han är hon ett Guds skapelse som har fått några särskilda gåvor som kompletterar mannens och det är dessa som det är hennes uppgift att utveckla.

Därför är hennes roll i kyrkan en roll som inte kan bytas ut mot någon annan. Om detta yttrar sig Katolska Kyrkans Katekes på följande sätt: “Man och kvinna är skapade, dvs. Gud vill att de skall finnas till: å ena sidan skall de enligt hans vilja vara helt likställda med varandra som mänskliga personer – och å andra sidan skall de finnas till just som man och kvinna. ’Att vara man’ och ’att vara kvinna’ är något gott och något som Gud vill: man och kvinna har en okränkbar värdighet som kommer omedelbart från Gud, deras skapare. Man och kvinna är med samma värdighet skapade ’till Guds avbild’. De avspeglar genom att ’vara man’ och att ’vara kvinna’ Skaparens vishet och godhet” (KKK, 369).

Principer enligt katolicism-B

På webbplatsen www.katolik.nu (enskilt initiativ) återfinns följande:

Kvinnan har alltid välkomnats i kristna församlingar, men hennes roll har varit - som överallt annars i samhället under stora delar av historien - degraderad till att tiga. Så här låter det från Paulus i första Korinthierbrevet (14:34-35):

Liksom överallt i de heligas församlingar skall kvinnorna tiga vid sammankomsterna: de har inte lov att tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. Om de vill ha reda på något skall de fråga sina män när de har kommit hem, för det passar sig inte för en kvinna att tala vid sammankomster.

Detta är en ofta citerad passage ur Bibeln och dylika citat visar på kvinnans underordnade ställning inom kristendomen, men också förstås i det samhälle där detta uppstod från. ...

Inom den Kristna kyrkan är det idag alltmer självklart - även om frågan fortfarande är kontroversiell - att även kvinnor får vara präster. Inom den katolska kyrkan är detta fortfarande inte tillåtet. Orsaken därtill är att den katolska kyrkan väljer att gå tillbaka på Bibeln och hänvisar direkt till denna, bland annat där det står att det var tolv män som skulle föra ut det kristna budskapet.

Principer enligt kristendom-A

Från webbplatsen alltombibeln.se, ingen uppgift om utgivande organisation.

http://www.alltombibeln.se/bibelfragan/hanohon.htm

Fråga: Vad har egentligen kristendomen för syn på man och kvinna och deras roller i äktenskapet? Jag har i alla fall fått intrycket att det är mannen som ska bestämma och kvinnan som ska foga sig. (H.R.)

När Gud uppmanade människorna att börja skriva ner hans ord, hans vilja och "förbundsfolkets" historia var syftet att den skrift som blev till skulle bli en kunskapskälla som visade alla människor vilken väg som var klokast att gå.

Men det innebar naturligtvis att bibeln också blev en skildring av det israelitiska folkets fel och brister, både på det individuella och det sociala planet, både som enskilda människor och som folk. ... Vi kan alltså inte urskillningslöst ta det gamla Israel som något föredöme, utan vi måste se till vad som harmonierar med Guds vilja.

På Gamla testamentets tid, i det gamla Israel, hade kvinnan en mycket underordnad roll. De rättigheter som mannen hade över allt som ingick i hans familj gällde i stor utsträckning också hans hustru. Hon mer eller mindre "tillhörde" honom som annan egendom, och hon var helt beroende av honom. ...

Detta var de sociala förhållandena i Israel på Gamla testamentets tid. Detta är vad Bibeln berättar. Men det är inte Guds vilja. Det var inte Guds vilja då och det är inte Guds vilja i dag. Bibeln skildrar människornas liv i den tidens Israel, där förhållandet mellan man och kvinna var något helt annat än vad Gud ville och vill att det ska vara. I det gamla Israel som skildras i Bibeln är kvinnan en underordnad, underdånig gestalt...

"Men i Herren är det så att kvinnan inte är till utan mannen eller mannen utan kvinnan. Ty liksom kvinnan har kommit från mannen, så blir också mannen till genom kvinnan, men allt kommer från Gud" (1 Kor 11:11-12)

Här har vi kärnan i relationen man-kvinna. En fullkomlig jämbördighet. Paulus understryker att mannen och kvinnan visserligen är olika och även har olika roller i relationen, men trots detta är de i alla avseenden jämbördiga - dvs de kompletterar varandra.

När Paulus beskriver mannen som kvinnans "huvud" gör han det med en tydlig och mycket viktig jämförelse med Kristus...

"En man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud - han som är Frälsare för sin kropp. Som församlingen underordnar sig Kristus, skall hustrun i allt underordna sig sin man" (Ef 5:23-24) ...

När Paulus talar om att kvinnan ska "underordna" sig mannen, så förutsätter det att mannen visar henne samma kärlek som Kristus visade sin församling. Det förutsätter att mannen i lika hög grad tar hänsyn till hennes vilja och hennes bästa. Där finns inget utrymme för någon form av dominans, översitteri, förtryck eller diktatorsfasoner.

Även när det gäller en sådan sak som sex betonar Paulus mannens och kvinnans absoluta jämlikhet - båda parternas lika skyldigheter gentemot den andra och deras lika ansvar för den andras tillfredsställelse:

"Mannen skall ge sin hustru vad han är skyldig henne och på samma sätt hustrun sin man. Hustrun bestämmer inte över sin kropp, det gör mannen. På samma sätt bestämmer inte mannen över sin kropp, det gör hustrun." (1 Kor 7:3-5)

Referenser och länkar

pan-2471    Muslim modest clothing and the 'enslavement of women'.
i , 2016-05-xx.

pan-2472    Clothing from an Islamic Perspective | New Muslim Guide.
i , 2016-05-xx.

pan-2476    Kvinnan i Islam.
i www.islamiska.org, 2016-05-xx.

pan-2454    Hur långt får en kvinna resa utan en mahram.
Mufti Muhammad ibn Adam i Fråga imamen (webbplats), 2013-01-31.

   
Författare:
    Erik Sandewall

Artikelnummer:
    deb-033

Publiceringsdatum:
    2016-06-30

Senaste uppdatering:
    2016-06-30

 

Artikelserier:
    Liberal Åskådning
    Liberal Kommentar
    Kritiska Arg o Fakta

 

Registrerad webbplats:
    Argument och fakta

Ansvarig utgivare:
    Erik Sandewall

 


  Länk till denna artikel: www.argumentochfakta.se/artiklar/033/konsatskillnad-eller-integration.html