Åskådning: Värdeliberalism


  sv   en  
 

 

Samhällsgrundande och mångfaldsorienterade värderingar

En grundläggande princip inom värdeliberalism är att staten ska ta tydlig ställning för ett antal samhällsgrundande värderingar som är viktiga för att samhället ska fungera på ett bra sätt, och som också är sådana att alla medborgare kan förväntas ansluta sig till dem. Värderingar av annat slag har staten ingen anledning att ta ställning för eller emot, och olika grupper i samhället kan ha olika synsätt i sådana frågor. Detta är ett karakteristiskt drag i samhällen med etnisk och religiös mångfald.

En viktig typ av samhällsgrundande värderingar utgörs av dem som anger regler och förhållningssätt i umgänget mellan olika grupper i mångfalden. En första sådan värdering är avståndstagande från all supremacism, alltså alla föreställningar om att en grupp är överordnad en annan. I det allmänna begreppet supremacism ingår rasism, sexism och religionism. Det sistnämnda är föreställningen att en religion är överlägsen en annan och att dess utövare är överordnade andra grupper.

En annan viktig värdering är assimilationsfrihet, alltså regeln att varje människa fritt kan välja vilken eller vilka grupper hen vill ingå i. Ingen grupp kräva av sina medlemmar att de för alltid och hundraprocentigt ska följa den gruppens regler och värderingar, och det ska alltid vara möjligt att blanda beteenden från olika grupper.

En viktig aspekt av assimilationsfriheten är att den ställer ett krav på ledare och företrädare inom varje grupp i mångfalden: de får inte predika eller driva teser som står i strid med assimilationsfriheten. Det ska till exempel inte vara tillåtet för en religiös ledare att försöka förbjuda sina församlingsmedlemmar att gifta sig med en partner i ett annat samfund, eller att hota med gudomliga straff om de gör detta.

Ytterligare en annan regel är ömsesidighet. Denna värdering har formulerats av den amerikanske forskaren T.A. Aleinikoff under beteckningen mutuality och med följande beskrivning:

Mutuality demands active engagement, learning about others in their own terms ~ not a suspension of judgement, but judgement based on information and interaction. Tolerance is a politics of peaceful coexistence; mutuality is a politics of recognition. Recognition changes the observer.

Ömsesidighet i de mellanmänskliga relationerna är alltså det som saknas när supremacism råder, och det saknas också när ett samhälle har fragmenterats till att bestå av skilda parallellsamhällen.

Ett mera fullständigt förslag vad gäller samhällsgrundande värderingar inom mångfaldsliberalism återfinns i artiklar under tabben 'Grundvärderingar'.