Liberal Kommentar

Diskussionsinlägg på webbplatsen 'Argument och fakta'


 

Behovet av en värderingsombudsman

 

På webbplatsen 'Det Goda Samhället' har Lennart Bengtsson idag pubicerat ett inlägg med titeln Vad blir nu nästa steg? I inlägget diskuterar han Grand Hotels agerande i samband med den middag med internationellt deltagande som arrangerades av Sverigedemokraterna. Han pekar på de svårigheter som kommer att uppstå, både för Grand Hotel och för andra näringsidkare, om det blir ett allmänt mönster att man kan och bör avvisa kunder som inte delar den allmänna värdegrunden.

Lennart Bengtsson framför ett uppenbart ironiskt menat förslag till hur man ska hantera detta problem framöver: Det enklaste vore därför att registrera samtliga medborgares värdegrund i personregistret tillsammans med födelsenummer och bostadsort. Enklaste, visst, men fråga är om inte en variant på hans tankegång faktiskt skulle kunna övervägas, nämligen att ha en möjlighet till officiell granskning av en organisations värdegrund.

Rent praktiskt skulle det då fungera så att man inrättar en värderingsombudsman vars första uppgift får bli att ta fram en koncis sammanfattning av värdegrunden för administrativa ändamål. Denna fick förstås remissbehandlas och stadfästas på normalt sätt. Därefter skulle det finns möjlighet för den som vill att anmäla organisationer till värderingsombudsmannen för avvikelse mot värdegrunden. Sådana anmälningar borde i första hand prövas genom granskning av organisationens stadgar, partiprogram i förekommande fall, trossatser för religiösa samfund, och andra grundläggande policydokument.

Fördelen med ett sådant system är framförallt att det skulle bringa litet ordning i den oklarhet som nu råder vid utdelande av statliga bidrag, till exemepl till ungdomsverksamhet, där det stipuleras att anslaget inte får ges till organisationer som delar den allmänna värdegrunden, till exempel principen om alla människors lika värde. Förslag om sådana villkor har också förekommit i samband med utredningen om ett förändrat presstöd. I dagens läge sker granskningen av detta villkor från fall till fall; användning av en värderingsombudsman skulle möjliggöra en mer systematisk och rättvis granskning.

Turbulensen kring Bokmässan i Göteborg utgör ett annat exemepl där det hade varit lämpligt att arbeta med en enhetlig och grundlig granskning, istället för med en storm i dagspress och sociala media.

Slutligen: definitionen av den allmänna värdegrunden måste naturligtvis innehålla en punkt om icke-diskriminering på grund av till exempel "race, creed, sex or national origin". I denna punkt borde det då vara självklart att lägga till att man inte får diskriminera efter åsikter, utom i sådana fall där organisationen i fråga har fällts för avvikelse från den allmänna värdegrunden. Till exempel i ett fall som middagen på Grand Hotel skulle alltså resultatet bli att om den organisation som är kunden (i detta fall Sverigedemokraterna) har blivit fälld vad gäller värdegrund så skulle Grand Hotel vara i sin fulla rätt att avvisa dem, men om de inte har blivit fällda på det sättet så skulle istället Grand Hotel ha brutit mot värdegrunden om de avvisat kunden.

På det sättet skulle man få en tydlig hantering av situationer där olika värderingar står i motsättning till varandra, som i det här fallet icke-diskriminering mot försvaret av den nationella värdegrunden.

   
Författare:
    Erik Sandewall

Artikelnummer:
    deb-048

Publiceringsdatum:
    2016-11-12

Senaste uppdatering:
    2016-11-12

 

Artikelserier:
    Liberal Åskådning
    Liberal Kommentar
    Kritiska Arg o Fakta

 

Registrerad webbplats:
    Argument och fakta

Ansvarig utgivare:
    Erik Sandewall

 


  Länk till denna artikel: www.argumentochfakta.se/artiklar/048/behovet-varderingsombudsman.html