Liberal Kommentar

Diskussionsinlägg på webbplatsen 'Argument och fakta'


 

Strider individuell skolgång mot samhällsintresset?

 

Enligt skollagen har skolan ett dubbelt uppdrag vilket består i att förmedla och förankra både kunskaper och demokratiska värden. I en utvärderingsrapport från Skolinspektionen uttrycks det på följande sätt: Det handlar om att utbilda medvetna och kompetenta samhällsmedlemmar som enligt demokratins ideal kan hantera den kunskap och värdegrund som det svenska samhället vilar på. Målet med skolans demokrati- och värdegrundsarbete är att främja demokratin och motverka odemokratiska uttryck.

Denna målsättning har aktualiserats genom några diskussionsinlägg nyligen på DN Åsikt. Två debattörer, nämligen Ann Andersson och Jonas Himmelstrand, har i varsin artikel hävdat att de föräldrar som så önskar bör få ta ansvar själva för sina barns undervisning och undervisa dem i hemmet. Formellt sett skulle då den gällande skolplikten ersättas med en läroplikt. (Referenser till inläggen finns i slutet av den här artikeln).

Mot detta förslag har flera invändningar inkommit. En av dessa, från Philip Jansson, hänvisar just till skolans uppdrag att förmedla demokratiska värden, och ifrågasätter om detta låter sig göras i tillräcklig grad om undervisningen sker i hemmet och med den utformning som styrs av föräldrarna.

En intressant fråga blir därför om Philip Janssons invändningar är välgrundade, eller om det faktiskt är möjligt att genomföra uppdraget gällande demokratiska värden även i samband med undervisning i hemmet. Man måste då utgå från hur detta uppdrag utförs idag. Av Skolinspektionens rapport framgår att man där huvudsakligen lagt vikt vid att skolornas verksamhet ska vara så demokratisk att eleverna därigenom tillägnar sig demokratins tänkesätt och värderingar.

I en tidigare artikel har jag kritiserat denna inriktning hos Skolinspektionen och hävdat att skolans uppdrag vad gäller demokratin också måste innefatta att ge konkreta kunskaper om olika organ i vår demokratiska stat, och om hur dessa arbetar. Jag har inte ändrat åsikt i den frågan, men samtidigt måste man hålla med om att ett deltagande i en demokratiskt fungerande social struktur också det är viktigt när man ska lära sig hur demokrati fungerar.

Frågan om lämpligheten av hemundervisning har då två viktiga aspekter: I vilken utsträckning är hemundervisning adekvat för att lära sig fakta om hur vår demokrati fungerar, och i vilken utsträckning ger den möjlighet att lära sig hur demokrati fungerar i praktiken. Låt oss för enkelhetens skull kalla dessa för faktadelen respektive färdighetsdelen av undervisningen.

Ett problem, men det minsta problemet i sammanhanget gäller läromedlen för faktadelen. Det bör kunna lösas med en kombination av läroböcker, videoinspelade minilektioner och interaktiva datorbaserade hjälpmedel.

Ett potentiellt större problem gäller opartiskheten. För att samhället ska hålla ihop och inte fragmenteras mer och mer är det viktigt att medborgarna har förståelse och respekt för andra åsikter än sina egna. Även idag har förstås föräldrarna vanligen en stor inverkan på sina barns politiska åsikter, men detta motverkas i viss mån av en saklig undervisning i skolan. Om föräldrarna helt tog över undervisningens uppläggning så kan man förvänta att polariseringen skulle öka.

Slutligen finns frågan om den praktiska träningen i demokrati. Den som argumenterar för hemundervisning kan förstås hänvisa till att barnen kan engageras i andra sociala miljöer, till exempel idrottsföreningar eller religiösa samfund. Det förefaller dock som att verksamheten i många sådana organisationer har en auktoritär karaktär vilket isåfall innebär att det knappast blir någon demokratiträning där.

Sammanfattningsvis finns det starka skäl att ifrågasätta om hemundervisning kan uppfylla skollagens målsättning beträffande den kunskap och värdegrund som det svenska samhället vilar på. Ur mångfaldsliberal synpunkt ser vi både kunskapen och värdegrunden som mycket viktiga, så ur vårt perspektiv bör vi ta avstånd från tanken att acceptera ett system med hemundervisning, i varje fall till dess att de här beskrivna problemen har fått sin lösning.

Refererade artiklar

Skolornas arbete med demokrati och värdegrund.
Skolinspektionen, 2013.

pan-4486    Låt oss som vill få undervisa våra barn hemma.
Ann Andersson i DN-åsikt, 2017-04-24.

pan-4487    Sverige bör byta ut skolplikten mot läroplikt.
Jonas Himmelstrand i DN-åsikt, 2017-04-27.

pan-4645    Hemundervisning, demokrati och bedömning.
Philip Jansson i DN-åsikt, 2017-04-25.

red-011   Vad ingår, och vad bör ingå i skolans demokrati- och värdegrundsarbete?.
Erik Sandewall i Argument och Fakta,   2016-02-24

   
Författare:
    Erik Sandewall

Artikelnummer:
    deb-083

Publiceringsdatum:
    2017-06-01

Senaste uppdatering:
    2017-06-01

 

Artikelserier:
    Liberal Åskådning
    Liberal Kommentar
    Kritiska Arg o Fakta

 

Registrerad webbplats:
    Argument och fakta

Ansvarig utgivare:
    Erik Sandewall

 


  Länk till denna artikel: www.argumentochfakta.se/artiklar/083/individuell-skolgang-samhallsintresset.html