Liberal Kommentar

Diskussionsinlägg på webbplatsen 'Argument och fakta'


 

Scoutlagen och de samhällsgrundande värderingarna

 

Ungdomsverksamhet i form av föreningar är en av de viktigaste faktorerna för att överlämna samhällsgrundande värderingar och förhållningssätt till nästa generation, jämsides med familjerna och skolan. Många sådana föreningar har också formulerat sin värdegrund. Scoutrörelsen är särskilt intressant ur denna synpunkt eftersom den redan från sin början för mer än 100 år sedan har varit baserad på en uttalad värdegrund, nämligen Scoutlagen. Bland annat är det av intresse att ta del av hur den har omformulerats över tiden. I den här artikeln ska jag försöka belysa detta och relatera det till samhällsgrundande värderingar så som de har diskuterats tidigare på den här webbplatsen.

Den svenska scoutlagen

Den nuvarande versionen av den svenska scoutlagen [pan-12710] fastställdes 1970 och lyder på följande sätt (efter en mindre förändring år 2000):

1. En scout söker sin tro och respekterar andras.

2. En scout är ärlig och pålitlig.

3. En scout är vänlig och hjälpsam.

4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat.

5. En scout möter svårigheter med gott humör.

6. En scout lär känna och vårdar naturen.

7. En scout känner ansvar för sig själv och andra.

Detta är en omarbetning av den ursprungliga svenska scoutlagen [pan-12711] som innehöll tio punkter. Av de sju punkterna måste punkt 1 betraktas som ny då den saknar någon egentlig motsvarighet i den ursprungliga versionen. Där ingick istället följande punkt:

2. En scout gör sin plikt mot Gud och fosterlandet.

Vidare har ordet 'hjälpsam' tillkommit i punkt 3 i den reviderade scoutlagen, och uttrycket 'visar hänsyn' har tillkommit i punkt 4. Å andra sidan har följande punkter i den äldre scoutlagen bortfallit då de saknar motsvarigheter i den nyare scoutlagen:

5. En scout är uppmärksam och hövisk.

7. En scout lyder villigt sina föräldrar, lärare och ledare.

9. En scout är arbetsam och sparsam.

10. En scout är ren i tanke, ord och gärning.

Vidare har följande punkt i den äldre scoutlagen omarbhttps://detgodasamhallet.com/2019/08/10/anders-leion-liberalen-den-sant-troende/etats till punkt 6 i den nya:

6. En scout är djurvän och skyddar naturen.

De övriga fyra punkterna i den äldre scoutlagen har direkta motsvarigheter i den nyare, om än med mindre förändringar i ordval och uttryckssätt.

Några reflektioner om scoutlagen och scoutlöftet

Scoutlagen intar en framträdande position i scoutrörelsens verksamhet, vilket blir tydligt redan när man besöker den på nätet. Inte bara den svenska centralorganisationen utan också många lokala kårer för fram den på sina webbsidor. Där framhålls också att det förstås inte är fråga om en lag i vanlig mening, utan istället om ett antal 'värderingar'. Det är då intressant att notera att det som faktiskt sägs i de olika punkterna väl bäst borde beskrivas som 'förhållningssätt', och att vi här har ännu ett exempel på hur ordet 'värderingar' har fått en utvidgad betydelse.

I den löpande verksamheten påminns scouterna om scoutlagen vid lämpliga tillfällen, och den etableras också genom Scoutlöftet som lyder:

Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen.

Ett ytterligare exempel på scoutlagens framträdande plats ges av Scoutsången [pan-12711] vars första rader lyder så här:

Vi äro svenska scouter vi
och löftet som blev givet
en vårdag brusande och fri
står på vår panna skrivet ...

Detta mycket starka framhävande av organisationens värdegrund har en uppenbar motsvarighet, nämligen i de religiösa samfunden. Scoutrörelsen skiljer sig från dessa genom att de ovan beskrivna grundprinciperna inte har något nämnvärt religiöst innehåll. Utöver dem finns visserligen också Scoutbönen och Scoutbibeln, där den senare består av Nya Testamentet tillsammans med några moderna texter, men som framgår av punkt 1 ovan måste dessa ses som möjliga tillval för de medlemmar och kårer som så önskar.

Jämförelse med samhällsgrundande värderingar

I en separat artikel [red-164] har jag gjort en sammanställning av några föreslagna värderingar och förhållningssätt som kan karakteriseras som samhällsgrundande. Det är då intressant att jämföra dessa med Scoutlagens punkter, vilket utfaller på följande sätt:

1. En scout söker sin tro och respekterar andras.
Motsvarar punkten 'tolerans' men tillämpat på religiösa uppfattningar.

2. En scout är ärlig och pålitlig.
Motsvarar avsnittet 'rättskaffenhet'.

3. En scout är vänlig och hjälpsam.
Saknar naturlig motsvarighet.

4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
Har sin motsvarighet i punkterna 'individuell hänsynsfullhet' och 'ansvarskänsla'.

5. En scout möter svårigheter med gott humör.
Saknar naturlig motsvarighet.

6. En scout lär känna och vårdar naturen.
Saknar naturlig motsvarighet.

7. En scout känner ansvar för sig själv och andra.
Motsvarar punkten 'ansvarskänsla'.

Vi ser alltså att fyra av Scoutlagens sju punkter återfinns mer eller mindre direkt i sammanställningen av värderingar och förhållningssätt. Av de övriga måste punkt 3 och 5 ses som personliga egenskaper som är viktiga i den lilla gruppen, men som väl faller utanför kategorin 'samhällsgrundande'. Punkt 6 däremot skulle kunna aktualisera ett tillägg av en kategori för samhällsgrundande förhållningssätt inom miljöområdet.

Finns det intresse för att skapa liberalscouter?

I en tidigare artikel [red-159] har jag framfört att aktiv opinionsbilding och försvar för liberala värderingar och förhållningssätt kanske bör ske genom frivilliga organisationer, och inte i första hand genom statens och samhällets försorg. Skälet skulle då vara att det av principiella skäl måste finnas klara gränser för i vad mån staten bör agera för vissa värderingar.

I det sammanhanget kan det vara intressant att fundera på det liberala ungdomsförbundets inriktning. Liksom andra politiska ungdomsförbund syns detta vara fokuserat på rikspolitiken och på de frågor som behandlas där. Men man kunde ju också tänka sig en ungdomsverksamhet som börjar med litet yngre åldersgrupper, och som kunde ha de liberala värderingarna som grundläggande tema, i tydlig opposition till dagens olika icke-liberala strömningar. En sådan verksamhet kunde låna in vissa idéer både från det liberala ungdomsförbundet och från scoutrörelsen, utan att fördenskulle försöka efterlikna någondera.

Refererade dokument

pan-12710    Scoutlagen och scoutlöftet.
i scouterna.se.

pan-12711    Aktuell och tidigare versioner av den svenska scoutlagen.
i Borlänge scoutkår.

red-164   Första sammanställning av samhällsgrundande värderingar och förhållningssätt.
Erik Sandewall i Argument och Fakta,   2019-08-10

red-159   Nu behövs agitation för liberalismens idéer.
Erik Sandewall i Argument och Fakta,   2019-07-12

   
Författare:
    Erik Sandewall

Artikelnummer:
    deb-165

Publiceringsdatum:
    2019-08-12

Senaste uppdatering:
    2019-07-19

 

Artikelserier:
    Liberal Åskådning
    Liberal Kommentar
    Kritiska Arg o Fakta

 

Registrerad webbplats:
    Argument och fakta

Ansvarig utgivare:
    Erik Sandewall

 


  Länk till denna artikel: www.argumentochfakta.se/artiklar/165/varderingarna-i-scoutlagen.html