Liberal Kommentar

Diskussionsinlägg på webbplatsen 'Argument och fakta'


 

Fatwapubliceringens effekter i Malaysia

 

En fatwa är ett uttalande som framför hur islams principer bör tolkas i ett visst avseende eller ett visst sammanhang. Principiellt sett utgör den ett råd och inte en föreskrift, eftersom varje muslim förväntas bilda sin egen uppfattning i religiösa frågor, och han eller hon är bara ansvarig inför Gud för vad hen har gjort. Ingen har rätt att tala på Guds vägnar. I praktiken uppfattas dock fatwor ofta som bindande föreskrifter och de kan få en stor betydelse i det samhälle där de framförs.

En intressant fråga blir då vilken effekt fatwapublicering kan få i ett samhälle med mångfald där muslimer utgör en minoritet av avsevärd storlek. Ett väsentligt bidrag i denna fråga finns i form av en Honours-BA-avhandling (ungefär motsvarande en magisteruppsats) från National University of Singapore. Avhandlingen har titeln "Contemporary fatwas relating to inter/intra communities relations, and its implications on Malaysia's pluralistic society", och den beskriver alltså fatwapubliceringen i Malaysia och dess effekter. Författaren heter Muhammad Faris Alfiq bin Mohd Afandi, och bland annat på det sättet framgår det att han är muslim. Detta är relevant såtillvida att han framför starkt kritiska synpunkter på fatwornas effekter i samhället, och det rör sig alltså om kritik från ett perspektiv inom islam och inte om extern kritik.

Avhandlingen finns fritt tillgänglig på Internet [pan-13402] och är väl värd att läsas; den omfattar 46 glest skrivna sidor. Följande är enbart några citat från avhandlingen för att ge en allmän bild av dess innehåll och motivera fortsatt läsning. Allt gott Under 'Conclusions' vid slutet av kapitel 5, sid. 43-44, beträffande utvecklingen sedan mitten av 1970-talet vilken har skett med ökande styrka sedan dess:

Rather than alleviating the conservative and puritan streaks of Muslims, fatwa have but compounded the problem. Such exclusivist religious tendencies in fatwa making fail to promote and embrace religious pluralism for the wellbeing of Malaysians. They fail to ensure, protect, and safeguard religious harmony and develop peaceful coexistence among the diverse communities. The failure of the religious elites in doing so reveals the grave limitations of fatwa in the promotion of pluralism in Malaysia while exacerbating fear, animosity, and suspicion of others.

Författaren ser detta som ett problem inte bara för det malaysiska samhället som helhet, utan också för den muslimska gruppen, när han fortsätter:

The type of fatwa propounded also strongly depict the problem of intellectual retardation and authoritarian mode of thought amongst the religious elites. The Mufti issuing fatwas have been unable to act as an effective group to assist the community in adapting to the demands and conditions of society. With their authoritative reading of religious texts based not on rational deliberation of humanitarian aspects of religious teachings and values syncretised with contemporary knowledge and awareness of the problems confronting Malaysian society, they have failed to realise the standards and ideals of excellence prescribed by religious values and tradition.

I sammanfattningen för hela avhandlingen sägs också (sid. 45-46):

While it may not be the cause of religious tensions and unrest that have escalated in recent years, fatwa that have been decreed, cannot be said to alleviate suspicions, doubts and misunderstanding of others at the very least. On the contrary, fatwa may even have compounded the problems especially those that polarise and demonise other beliefs that do not fall within their definition of mainstream Islam.

Kommentarer och slutsatser

Meningen som börjar "With their authoritative reading...", dvs. den andra halvan av det mellersta citatet, är i linje med uppfattningen att ursprunglig islam var öppen och tolerant mot andra religiösa uppfattningar, medan auktoritär och supremacistisk islam är en förvanskning som utvecklats under tidens gång. Detta är en åsikt som återkommer i flera sammanhang.

Det finns skäl att tro att den situation som han beskriver för Malaysia kan ha motsvarigheter även i ett antal europeiska länder. Isåfall bör det vara en angelägen uppgift att samla källor och andra argument som stöder detta ursprungliga synsätt, att uppmuntra och ge stöd för dem som företräder en sådan inriktning, och att klargöra för andra att den inriktningen också finns inom islam.

I Sverige tycks det inte finnas någon väsentlig publicering av fatwor på svenska. Däremot har ECFR (European Council on Fatwa and Research) publicerat ett stort antal fatwor på sin webbplats, men dessa har bara funnits tillgängliga på arabiska, med enstaka och kanske oavsiktliga undantag. Det torde innebära att innehållet i dessa fatwor, som ju varit riktade till europeiska muslimer, främst måste ha förmedlats av imamer i moskéerna. Därför har det varit svårt för utomstående att ta del av innehållet i fatworna i fråga.

En förändring kan emellertid nu vara på gång på den punkten. Rapporteringen från ECFR:s senaste möte i november 2018 [pan-13542] annonserar planer på att deras fatwor ska publiceras på flera europeiska språk, inte minst via en nytillkommen app. Det ska bli mycket intressant att följa den utvecklingen, och att se om den kommer att likna det som Muhammad bin Mohd Afandi har rapporterat från Malaysia.

Referenser

2017: pan-13402    Contemporary fatwas relating to inter/intra communities relations, and its implications on Malaysia's pluralistic society.
Faris Alfiq i Academia.

2019-11-10: pan-13542    The European Council for Fatwa and Research: Renewed leadership, renewed hopes.
i Egen webbplats.

   
Författare:
    Erik Sandewall

Kommentarer på:
    Facebook

Artikelnummer:
    deb-169

Publiceringsdatum:
    2019-11-10

Senaste uppdatering:
    -

 

Artikelserier:
    Liberal Åskådning
    Liberal Kommentar
    Kritiska Arg o Fakta

 

Registrerad webbplats:
    Argument och fakta

Ansvarig utgivare:
    Erik Sandewall

 


  Länk till denna artikel: www.argumentochfakta.se/artiklar/169/fatwapubliceringens-effekter-malaysia.html