Liberal Kommentar

Diskussionsinlägg på webbplatsen 'Argument och fakta'


 

Vi behöver mångfaldspolitik,
inte bara integrationspolitik

 

Integrationspolitik är idag ett av de viktigaste politikområdena, och det är till exempel en kärnfråga inom Liberalernas satsning på Förortslyftet. Men i en del sammanhang vore det bättre att fokusera på mångfaldspolitik än på integrationspolitik.

Skillnaden är viktig. När man talar om integration tänker man på hur invandrare ska integreras i det befintliga svenska samhället. Det är de som ska göra jobbet och kanske också ändra sitt sätt att vara. Detta är ett rimligt förhållningssätt när det gäller samhällets organisation. Vi kan inte ändra på alla regler för hur anställning, hälsovård eller sociala skyddsnät fungerar, utan i huvudsak är det upp till invandrarna att integrera sig i det system vi har. Även om samhället förstås ska ge tillräcklig information för att detta ska fungera.

Mångfaldspolitik handlar däremot om något annat. Där ska utgångspunkten vara att vi nu lever i ett samhälle med mångfald, inte bara vad gäller individer utan också vad gäller etniska och religiösa grupper. Vi har alltså grupper som hålls samman av egen kultur, eget språk, egna värderingar och förhållningssätt, och där de sistnämnda ibland kan skilja sig rätt avsevärt från dem som gäller i det omgivande värdsamhället. Detta reser frågor om hur staten och samhället ska förhålla sig till dessa grupper och deras värderingar, till exempel var man ska sätta gränserna för olika friheter. Men det reser också frågor om hur vi "ursprungliga" svenskar ska hantera den här situationen. Vi kanske också kan och bör ändra oss på en del punkter. Vi kanske har invanda beteenden som inte är illa menade men som uppfattas som kränkande. Både "vi" och "de" måste hitta bra sätt att umgås, också när det gäller svåra frågor.

Det bästa vore om vi kunde ha ett nationellt samråd om hur vårt gemensamma samhälle ska fungera framöver, med deltagande från alla olika grupper som ser positivt på målet om nationell gemenskap. Än är tiden inte mogen för detta, men ur mångfaldsliberal synpunkt borde vi kunna ta initiativ till en diskussion om hur en mångfaldspolitik på liberal grund bör utformas.

   
Författare:
    Erik Sandewall

Kommentarer på:
    Facebook

Artikelnummer:
    deb-188

Publiceringsdatum:
    2020-05-20

Senaste uppdatering:
    -

 

Artikelserier:
    Liberal Åskådning
    Liberal Kommentar
    Kritiska Arg o Fakta

 

Registrerad webbplats:
    Argument och fakta

Ansvarig utgivare:
    Erik Sandewall

 


  Länk till denna artikel: www.argumentochfakta.se/artiklar/188/mangfaldspolitik-och-integrationspolitik.html