Argument och Fakta

Ett kluster av sammanhörande webbplatser


  sv   en          
 
  Start     Användning  

 

Ideologisk grundinställning för hela webbklustret

För att tjäna de avsedda användningarna (se separat flik för dessa) behöver denna kunskapsbas innehålla artiklar som återger fakta, värderingar, åsikter, och även argument för dessa senare, I det sammanhanget är det naturligt att webbklustret har en tydlig och väldefinierad ideologisk profil som utgångspunkt och referens, samtidigt som den förstås måste återge även andra synsätt och de argument som dessa för fram.

I Argument och Faktas egna webbplatser och associerade webbplatser presenteras och används en tolkning av liberalismen som jag kallar paraliberalism eller, mer exakt, det paraliberala synsättet på liberalismens principer.

När ordet 'liberal' används i dagligt tal tänker man vanligen på den liberala ideologin, den som ligger till grund för den liberala demokratin som ses som självklar av de flesta i vårt land. Men liberalism kan vara mer än så: för många innebär den också en livsåskådning som lägger tonvikt vid individens frihet eller autonomi. Det paraliberala synsättet ser dessa två aspekter av liberalismen som nära sammanhängande, och det ser värderingarna i samhället som det som förbinder statsskick och livsåskådning.

De artiklar, böcker och webbplatser som ingår i 'Argument och Fakta' och de associerade webbplatserna utgör tillsammans en presentation av detta paraliberala synsätt, och även av hur det har vuxit fram och hur det kan tillämpas. Utöver liberalismen med dess syn både på samhället och på individen behandlas här multikulturella frågor som har att göra med etnicitet och religion, Sveriges karaktär ur dessa synpunkter, och även historiska perspektiv på allt det sagda. Sammantaget ska de förmedla både saklig information, ett genomtänkt synsätt, diskussionsinlägg, och länkar till andra artiklar och informationskällor.

Välkommen att ta del av detta material, och kommentera det gärna, antingen genom att skriva till mig på erik.sandewall@argumentochfakta.se eller genom att referera till det i dina egna debattinlägg.