Paraliberalt Perspektiv


  sv   en          
 
  Start     Skrifter     Struktur     Debatt     Index     Metadata  

 

Vad menas med paraliberal ?

Jag vill skilja mellan ortoliberala och paraliberala synsätt på liberalismens grunder vilka skiljer sig vad gäller synen på värderingarna i samhället. Det paraliberala synsättet framhåller att värderingar inom vissa områden är så viktiga för samhället och för staten att staten därför bör värna om en värdekultur där värderingar kan diskuteras fritt, omprövas när det finns skäl för detta, och föras vidare till nästa generation så att de kan överta eller förkasta vad som gällt tidigare.

Skyddet för den gemensamma värdekulturen kräver en del proaktiva åtgärder från statens sida, till exempel att organisera arbetet mot en konsensus om samhällsgrundande värderingar. Det motsatta synsättet, som jag kallar ortoliberalt, hävdar att staten inte ska vara proaktiv i sådana avseenden, och att varje individ för sig har att välja sina egna värderingar utan någon påverkan från det organiserade samhället.

Följande är några viktiga aspekter av det paraliberala synsättet.

En balansgång mellan för mycket och för litet

Ett argument för det ortoliberala synsättet är att om staten är proaktiv i samband med människornas värderingar så kan det utvecklas till ett sluttande plan och leda till mer och mer statlig kontroll över den allmänna opinionen. Det paraliberala synsättet vidkänner att den risken finns, men invänder att det också finns en risk av motsatt slag: om staten inte tar något ansvar för att skydda de värderingar som håller samhället samman så lämnar den fältet öppet för destruktiva influenser och influerare. Bland dem återfinns företrädare för totalitära ideologier, men även kommersiella och imperialistiska krafter.

En av de viktigaste frågeställningarna för det paraliberala synsättet är därför att finna en balans mellan dessa två faror: hur ska lagar och styrelseskick utformas för att hantera bägge farorna på bästa sätt? Skyddet för yttrandefrihet och valet av skäliga begränsningar på denna frihet är en av de frågeställningar där en balans måste sökas.

Värderingar är en integrerande kraft inom liberalismen

Liberalismen kan sägas ha två huvuddelar, nämligen synen på individen och synen på statsskicket. Enligt det paraliberala synsättet utgör värderingar en nödvändig förbindelselänk mellan dessa två delar. Individer måste lägga vissa begränsningar på sin frihet, och värderingar är begränsningar som individen kan välja själv. Lagar är en nödvändighet i en stat, men dessa lagar måste avspegla allmänt erkända värderingar om de ska respekteras. Dessutom kan inte allt regleras med lagar, och ett värderingsbaserat beteende hos ansvarsfulla medborgare är ett nödvändigt komplement till lagarna.

Vad menas med 'värderingar' i det här sammanhanget?

Det paraliberala synsättet skiljer mellan två huvudtyper av värderingar, nämligen statiska värderingar och förhållningssätt. 'Livets okränkbarhet' är ett exempel på en statisk värdering, medan förhållningssätt (i vår bemärkelse) kan beskrivas genom ett citat från definitionen av 'values' i lexikonet Oxford Languages som är:

Principles or standards of behaviour; one's judgement of what is important in life.

På den här webbplatsen, under huvudrubriken 'Struktur' och fliken 'värderingarna' finns ytterligare diskussion om vad som här menas med 'värderingar'.