Paraliberalt Perspektiv


  sv   en          
 
  Start     Skrifter     Struktur     Debatt     Index     Metadata  

 

Webbplatsens syfte och metod

Detta är en av flera webbplatser som ingår i ett gemensamt webbkluster, nämligen Argument och Fakta

Syfte: bidra till diskursen om liberalismens utmaningar och om hur de bör bemötas

Den politiska liberalismen och den liberala demokratin är självklarheter i vårt samhälle, och i en stor del av världen. Samtidigt ifrågasätts de starkt av flera andra ideologier och livsåskådningar av vitt skilda slag. Där ingår auktoritära ideologier som har likheter med de statsskick som den tidiga liberalismen tog avstånd från. Nu liksom då åberopar de ibland religionen som stöd för sitt synsätt. Men dagens liberalism konfronteras också av nytillkomna problem, till exempel av organiserad brottslighet och av klanstrukturer som utmanar rättsstaten.

Ett annat stort problem kan sägas vara ett som liberalismen själv har skapat. Den har verkat för frihet från gränshinder och för ekonomisk frihet, både för individer och för företag. Liksom alla andra friheter kan också dessa missbrukas om de lämnas helt ohämmade, och i stor utsträckning är det nationalstaterna som har stått för de nödvändiga begränsningarna. På senare tid har dessa motkrafter försvagats, relativt sett, och vi har blivit vittne till hur internationella företag och internationellt kapital skapar förhållanden som är oförenliga med liberala och mänskliga ideal. Detta är ett problem i sig, och det har också givit argument för dem som invänder mot liberalismen i allmänhet.

Slutligen finns där problem som skapats av teknikutvecklingen, till exempel av informationsteknologin som har gjort att traditionella värderingar som yttrandefrihet, tryckfrihet och en oberoende press inte fungerar som förr, och att de behöver tänkas igenom på nytt. Syftet med den här webbplatsen, Paraliberalt perspektiv, och med dess artiklar är att bidra till det gemensamma flödet av åsikter, tänkesätt och idéer om dessa problem, särskilt som de faktiskt hänger samman på olika sätt.

Metod: Formulera och presentera ett systematisk synsätt på liberalismen i dagens värld

För att bidra till det angivna syftet ska den här webbplatsen ge en sammanhängande presentation av det som jag skriver och skrivit beträffande liberalism, mångfald, värderingar, statens och nationens uppgifter, och också hur dessa förhåller sig till olika religiösa strömningar.

Detta görs med en kombination av en bok och av artiklar som skrivits under de senaste tio åren, och som boken bygger på. Boken heter "Värderingar, Liberalism och Islam" och den presenteras närmare under rubriken "Skrifter" upptill på sidan. I den försöker jag ge en genomtänkt tolkning av liberalismen så som den behöver vara i dagens värld. Jag kallar den ansatsen för en paraliberal tolkning av liberalismen, i motsats till traditionella, ortoliberala tolkningar.

För att fortsätta läsa om detta får man klicka på tabben 'Paraliberal' i menyn till vänster eller, lika gärna, klicka på samma länk här: Paraliberal .


Denna version av sidan lades upp 2023-11-02.